Adoracja Serca Pana Jezusa

W jednym z listów siostry św. Małgorzaty Marii Alacoque czytamy, że Jezus „powziął zamiar objawiać ludziom swe Serce ze wszystkimi skarbami miłości, miłosierdzia, uświęcenia i zabawienia, jakie w sobie zawiera, aby obfitością i nadmiarem skarbów Bożego Serca, będącego ich Źródłem, ubogacić wszystkich, którzy Mu się zechcą oddać i zjednać cześć, miłość i chwałę. Trzeba to Źródło skarbów czcić pod postacią cielesnego Serca” (list 133).

Nauka o Sercu Jezusa wiąże się ściśle z tajemnicą Jego wcielenia i odkupienia. Serce jest naturalnym symbolem niezmierzonej miłości Boga do każdego człowieka. Uznawane za najdoskonalszą część ciała Chrystusa ujawnia przeżycia natury duchowej – zwłaszcza Jego ludzkie uczucia i miłość. Syn Boży, przyjmując prawdziwie ludzkie ciało z Sercem – w znaczeniu materialnym i duchowym, mógł dokonać dzieła odkupienia. Darem Serca Jezusa jest zatem odkupieńcze cierpienie, założenie Kościoła, ustanowienie Eucharystii, powierzenie Maryi jako matki uczniom Chrystusa oraz Zesłanie Ducha Świętego.

Dla wierzących prawda o Sercu Jezusa jest okazją do pobudzenia gorliwości w spełnianiu podstawowych zadań życia chrześcijańskiego, przejawiających się w miłości i zadośćuczynieniu. Składając hołd Sercu Jezusa, wierni wypełniają obowiązek służenia Bogu, a jednocześnie poświęcają Mu samych siebie. Istotnym elementem teologii Serca Jezusowego jest nauka o potrzebie wynagrodzeniu Bogu za grzechy. Raniąc Serce Zbawiciela grzechami, człowiek występuje przeciw miłości, stąd nieodzowność powrotu przez nią do Boga.

Serce Jezusa staje się również skuteczną szkołą miłości Bożej prowadzącej do osiągnięcia pełnej doskonałości w Kościele i jedności wszystkich wyznawców Chrystusa. To także „mistyczna drabina”, przez którą ludzie wznoszą się do miłości Trójcy Świętej.

Księga włócznią otwarta

Jakkolwiek byłyby zróżnicowane księgi, z których składa się Pismo Święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem, otwartym po wypełnieniu Jego Paschy.

[Katechizm Kościoła Katolickiego, 112]

Jezus Chrystus jest centrum Biblii, centrum Osoby Jezusa zaś jest Jego Serce. Na to zwraca uwagę już Jan Ewangelista, gdy ukazuje szczyt Paschy Jezusa w przebiciu Jego boku. Motyw Serca Jezusa, przetwarzany i rozwijany na przestrzeni dziejów Kościoła za pomocą różnych form wyrazu, pomagał Kościołowi ciągle na nowo skoncentrować się na najistotniejszym przesłaniu Pisma Świętego: Bóg jest miłością. Szczególność tajemnicy Serca Jezusa pochodzi stąd, że jest ona głęboko zakorzeniona w tekście biblijnym. Według tego świadectwa Serce Jezusa zajmuje centralne miejsce w bogatej przestrzeni symbolicznej Biblii. Jako taka tajemnica Serca Jezusa może naturalnie stać się punktem organizującym wszystkie dane Objawienia (por. É. Glotin, La Bible du Coeur de Jésus). Dlatego też kontemplowanie tajemnicy Serca Jezusa – symbolicznego przedstawienia miłości Boga, uczy interpretować Pismo Święte w takim duchu, w jakim zostało ono napisane (por. Dei Verbum, 12).

Serce Jezusa a Biblia

Czytaj dalej Księga włócznią otwarta

W zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym

Bł. Euzebiusz, który zebrał rozproszonych po naddunajskich lasach pustelników i zorganizował ich w jedną wspólnotę, wybudował na górze Pilis klasztor wraz z kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego. Od tego miejsca nazywano nas początkowo „Pustelnikami Świętego Krzyża”. Kult Krzyża jest zatem wpisany w korzenie paulińskie. Konstytucje Zakonu mówią: „Ojcowie nasi żyli tajemnicą Krzyża, przez trudy i dobrowolnie podjęte wyrzeczenia upodabniali się do cierpiącego za grzechy świata Chrystusa” (art. 34). Krzyż Zbawiciela jest znakiem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Bliski jest każdemu zakonnikowi – człowiekowi konsekrowanemu, czyli oddanemu na wyłączność Bogu, który pragnie, by Chrystus w nim zwyciężał, by obumierał w nim stary człowiek a rodził się nowy, odnowiony przez Krzyż i Zmartwychwstanie Chrystusa, powołany do Życia. Staraj się modlić, trwając w adoracji Krzyża, zwłaszcza w piątki i w czasie Wielkiego Postu. Ten znak jest dowodem jak bardzo Pan Cię ukochał.

Litania do Krzyża Świętego

Czytaj dalej W zjednoczeniu z Chrystusem Ukrzyżowanym

Obietnice Serca Jezusowego

Św. Małgorzata Maria Alacoque. Wyjątkową rolę w życiu św. Małgorzaty Marii odegrały cztery objawienia zwane wielkimi. Jezus ukazywał się jej już wcześniej, lecz w latach 1673-1675 w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial czterokrotnie objawił się z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. Zbawiciel życzył sobie, by czczono Je jako symbol Jego nieskończonej miłości do ludzi. Apostołce powierzył specjalną misję. Miała mówić ludziom o wielkim skarbcu miłości, jakim jest Serce Jezusa. Jej zadanie polegało na uświadomieniu ludziom konieczności zadośćuczynienia i wynagradzania Jezusowi za nasze grzechy.

Obietnice Serca Jezusowego

1. “Pan Nasz odsłonił… skarby miłości i łask dla tych osób, które Mu się poświęcą i ofiarują, a skarby te są tak olbrzymie, iż nie potrafię tego wyrazić…”.

2. ” Boskie Serce jest … pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, którzy zechcą tam się ukryć dla uniknięcia sprawiedliwości Boga…” – “Umieszczając ich na szczególnej liście Swego Serca Boskiego… Jezus zapewnia ich zbawienie…” – “Niszcząc panowanie szatana w duszach…, nie pozwoli zginąć żadnej z tych wszystkich, które Mu się poświęcą”.

3. “Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego u tych wszystkich, którzy Mu się poświęcą i ofiarują z zapałem, przyniesie obfity owoc i dokona wielkiej przemiany wewnętrznej”.

4. W Sercu Jezusa “znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie…”.

5. Otrzymują “błogosławieństwo niebios we wszystkich swych przedsięwzięciach”.

6. Serce Jezusa będzie dla nich “ulgą w pracy”, “mocą w słabości (i) najlepszym lekarstwem na wszelkie zło”.

7. Serce Jezusa będzie dla nich “pociechą w troskach, strapieniach i smutkach”.

8. “Jako źródło wszelkich dóbr… zaradzi wszystkim ich potrzebom”, w pierwszym jednak rzędzie – duchowym.

9. “W Tym Sercu Najświętszym znajdą miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia”.

10. “Boskie Me Serce szczególnie w godzinę ich śmierci stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem”. – “Jakże słodko będzie umierać po życiu, w ciągu którego żywiło się czułe i ustawiczne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego”.

11. “Pan Nasz ukazał… wiele imion Tam (w Sercu Swym) zapisanych za to pragnienie, z jakim pracują dla Jego Chwały i dlatego nie pozwoli nigdy ich stamtąd usunąć”.

12. Tzw. “Wielka Obietnica”: “W nadmiarze Miłosierdzia Mego Serca obiecuję…, że wszechmocna Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pomocy wszystkim, którzy przystąpią przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Św., tak iż nie umrą w Mojej niełasce, ani bez Sakramentów i że Boskie Me Serce będzie dla nich bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie (ich życia)” .

Piątek. Dzień poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Męki Pańskiej Modlitwa o Męce Pańskiej św. Augustyna

Boże, który dla odkupienia i zbawienia świata raczyłeś się człowiekiem narodzić, dać się od Żydów wzgardzić i pocałowaniem Judasza w ręce nieprzyjaciół wydać; który się dałeś pojmać, wiązać,jako niewinny baranek na zabicie wodzić i przed Annasza, Kajfasza, Piłata i Heroda jako winowajca stawić i tam od fałszywych świadków oskarżenie, urąganie, policzkowanie, plwanie, twarzy świętej zasłonienie, biczowanie, cierniem wieńczenie, z szat zewleczenie i na śmierć osądzenie cierpieć; który się dałeś do krzyża przybić i na krzyżu podnieść, między łotrami umieścić, żółcią i octem napawać i włócznią przebić; o Panie Jezu Chryste, przez te najświętsze męczarnie Twoje, które ja niegodny z boleścią wspominam, przez święty krzyż Twój i skonanie Twoje, wybaw mnie od mąk piekielnych, a racz miłosiernie przywieść, gdzie przywiodłeś łotra z Tobą ukrzyżowanego, iżbym Cię w Królestwie Twoim chwalił wiecznie. Amen.