Biblia

Jezus postrzega siebie i swe nauczanie w ciągłości z religijnym dziedzictwem Izraela. Jak uczyni to jasnym fragment Mt 5,21-48, Jezus jest autorytatywnym komentatorem Tory, przekraczającym niektóre tradycyjne sposoby rozumienia Prawa i objawiającym te, ku którym Prawo ostatecznie się kierowało. Wyjaśnia, że prawdziwa wierność założonym przez Boga celom leżącym u podstaw Prawa niekiedy wymaga zinterioryzowania prawnych nakazów, co nie osłabia ich dosłownego znaczenia. Czasem wierność temu Bożemu celowi wymaga postępowania zgodnie z wyższymi standardami, niż wyraża to Prawo – standardami odzwierciedlającymi ostateczne zamiary Boga względem swego ludu. Wymaga ona nawet zrezygnowania z praw, jakie samemu ma się według Prawa (Mt 5,38-42), by czynić miłosierdzie na podobieństwo Ojca.

Podsumowując, samo Prawo nie zostaje zniesione, lecz zmienia się jego rola, gdyż Chrystus wydobywa jego głębsze znaczenie. To w tym sensie każda jota i każda kreska Prawa zostają zachowane, „dopóki niebo i ziemia nie przeminą i się wszystko spełni”. Prawo zachowuje swój status objawionego słowa Bożego i należy dalej nauczać jego przykazań i je zachowywać. Jednak uczniowie muszą teraz zachowywać Prawo w sposób uwzględniający to, jak zostało ono autorytatywnie zinterpretowane przez Chrystusa.

Postępując zgodnie z Chrystusowym objaśnieniem Prawa, Jego uczniowie muszą dążyć do takiej sprawiedliwości, która będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów.

Curtis Mitch, Edward Sri

Edward Sri i Curtis Mitch, świeccy teolodzy, założyli „Focus” – wspólnotę zrzeszającą katolickich studentów na uczelniach w USA. („Ewangelia według św. Mateusza. Katolicki komentarz do Pisma Świętego”, wyd. „W drodze”, Poznań 2019).