Pomiędzy  parami wezwań w Litanii Loretańskiej do Maryi Matki znajduje się osamotniona inwokacja: „Matko dobrej rady”. Lud chrześcijański w życiowych rozterkach szukając pomocy Błogosławionej Dziewicy z dawna tak Ją właśnie nazywał. Na chwałę Maryi jako Matki dobrej rady budowano świątynie, układano pieśni, wykonywano posągi i malowano obrazy. W roku 1884 Kongregacja Obrzędów z inicjatywy Leona XIII zatwierdziła oficjum i formularz mszalny na lokalne święto Matki dobrej rady.  W roku 1893 Leon XIII zatwierdził szkaplerz Matki dobrej rady. Wreszcie 22 kwietnia 1903 r. ten sam papież dodał do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: Matko dobrej rady, módl się za nami ( na podstawie książki ks. Józefa Kutnika Litania Loretańska).

Dar rady jest jednym z siedmiu darów Ducha Świętego. Jego działanie uzdalnia nas do dokonywania właściwych wyborów. Oświeca nasz rozum, kieruje wolną wolą chroniąc przed pomyłką, a co za nią idzie, także przed bólem i cierpieniem… Nieustannie zwraca duszę ku Bożemu spojrzeniu, ku Jego świętej woli. A kto doskonalej i bardziej przekonywająco może nam wskazać właściwą drogę spośród wielu, jak nie Ta, która przepełniona jest obecnością Ducha Świętego, Jego łaską wypowiedziała zdecydowane Fiat. Był to Jej właściwy wybór, który zadecydował o losach całej ludzkości. Słowo Życia otrzymane przez Boga Maryja zachowała i rozważała w swoim Sercu. Żyła nim i dzieliła się z innymi. Była Matką dobrej rady. Jej: Zróbcie, cokolwiek wam powie (J 2,6) wypowiedziane w Kanie Galilejskiej, skierowało sługi na słowa Jezusa i na ich wypełnienie. Pod Krzyżem natomiast jest Matką nie tylko Jezusa, ale z woli Syna staje się i naszą Matką. Maryja jako Matka dobrej rady nieustannie pochylona nad naszym życiem z miłością kieruje ku nam swoje słowa zatroskania wskazując na to, co dobre i piękne. Prowadzi dyskretnie i niepostrzeżenie, zawsze gotowa pomóc. Jedyne czego od nas pragnie, to otwartości na Jej obecność i wsłuchania się w matczyny szept. Kościół wzywa wiernych, aby udawali się do Maryi – Matki Dobrej Rady i od Niej uczyli się jak roztropnie i sprawiedliwie postępować w życiu, aby było ono pełne cnoty i szczęścia.

O to prosimy Maryję, kiedy się do Niej zwracamy w wezwaniu: Matko Dobrej Rady, módl się za nami.

Litania do Matki Bożej Dobrej Rady

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże,                    * zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,                     * módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Dobrej Rady,
Córko Ojca Przedwiecznego,
Matko Syna Bożego,
Oblubienico Ducha Świętego,
Przybytku Trójcy Przenajświętszej,
Bramo niebios,
Królowo Aniołów,
Ozdobo Proroków,
O dobra Rado Apostołów,
O dobra Rado Męczenników,
O dobra Rado Wyznawców,
O dobra Rado Panien,
O dobra Rado wszystkich świętych,
O dobra Rado uciśnionych,
O dobra Rado wdów i sierot,
O dobra Rado chorych,
O dobra Rado strapionych i więźniów
O dobra Rado ubogich,
O dobra Rado we wszelkich potrzebach,
O dobra Rado we wszelkich niebezpieczeństwach,
O dobra Rado w pokusach,
O dobra Rado nawracających się grzeszników,
O dobra Rado konających,
We wszelkich sprawach i potrzebach,                    * użycz nam dobrej rady!
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach,
We wszelkich smutkach i przeciwnościach,
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach,
We wszelkich niedostatkach,
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach,
We wszelkich pokusach i natarczywościach,
W prześladowaniu i oczernianiu nas,
W każdej wyrządzonej nam krzywdzie,
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała,
We wszelkich potrzebach,
W godzinę śmierci,
Maryjo, Matko Dobrej Rady,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:

O Boże! Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów! Daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Opracowane na podstawie: ks. Józef Kutnik Litania Loretańska.