Bogurodzico Dziewico, Najdostojniejsza Matko Kościoła!
Tobie powierzamy cały Kościół.
Ty, którą nazywamy „Wspomożycielką biskupów”,
Chroń pasterzy Kościoła i wspomagaj w apostolskim posłannictwie.
Opiekuj się wszystkimi kapłanami, zakonnikami, zakonnicami
i wiernymi, którzy wspierają ich w mozolnym trudzie.
Ty, która z woli Swego Bożego Syna
w momencie Jego zbawczej śmierci
zostałaś Matką umiłowanego ucznia,
wspomnij na powierzony Tobie lud chrześcijański.
Pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach,
przyczyń się przed Bogiem za ich prośbami,
zachowaj w nich silną wiarę, umacniaj nadzieję i rozpalaj miłość.
Pamiętaj o tych wszystkich, którzy znajdują się w niedostatku,
w potrzebie i niebezpieczeństwie,
a zwłaszcza o tych, którzy cierpią prześladowanie
i są pozbawieni wolności z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej.
Wyproś im, Dziewicza, Boża Rodzicielko,
moc Ducha, przybliż upragniony dzień
sprawiedliwości i wolności.
Spójrz łaskawym okiem na naszych braci odłączonych
i racz nas zjednoczyć, Ty, która zrodziłaś Jezusa Chrystusa,
pośrednika między Bogiem i ludźmi.
O Świątynio Światłości bez cienia i zmazy!
Wstawiaj się za nami do Syna Twego jednorodzonego,
Pośrednika naszego pojednania z Ojcem,
by okazał miłosierdzie dla naszej słabości
i oddalił od nas wszelką niezgodę,
wlewając w dusze nasze radość miłowania.
Twemu Niepokalanemu Sercu, Bogarodzico Dziewico,
oddajemy cały rodzaj ludzki.
Prowadź go ku poznaniu jedynego i prawdziwego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Oddal od nas kary za grzechy.
Obdarz świat cały pokojem –
w prawdzie, sprawiedliwości, wolności i miłości. Amen.