„ Ku chwale Najświętszej Maryi Panny oraz ku naszej radości, ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła, czyli całego Ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych jak i pasterzy, którzy wszyscy zwą Ją swą Matką Najmilszą. Ustanawiamy również, aby odtąd Lud chrześcijański oddawał Matce Bożej , pod tym właśnie najmilszym imieniem, jeszcze większą cześć i do Niej zanosił swe prośby. Obejmujemy wzrokiem naszym cały świat, rozciągający się niemal w nieskończoność cały okrąg ziemski, na który spogląda z żywą i serdeczną troską obecny Sobór Powszechny, a który nasz poprzednik błogosławionej pamięci Pius XII nie bez natchnienia Bożego poświęcił uroczyście Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny’’.

Tę wspaniałą modlitwę wypowiedział Ojciec Święty Paweł VI 21 listopada 1964 roku, pod koniec trzeciej sesji soborowej. Sobór Watykański II w rozdziale VIII Konstytucji dogmatycznej o Kościele ukazał Maryję w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto słowa Soboru: „ Błogosławiona Dziewica z racji daru i roli boskiego macierzyństwa, dzięki czemu jednoczy się z Synem Odkupicielem, i z racji szczególnych łaski darów związana jest głęboko także z Kościołem: Boża Rodzicielka jest, jak uczył już św. Ambroży, pierwowzorem Kościoła, w porządku mianowicie wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem.

W tajemnicy bowiem Kościoła, który sam także słusznie nazywany jest matką i dziewicą, Błogosławiona Dziewica Maryja przodowała najdoskonalej i osobliwie, stając się wzorem dziewicy i zarazem matki. Wierząc bowiem i będąc posłuszną, zrodziła na ziemi samego Syna Boga Ojca, i to nie znając męża, Duchem Świętym zacieniona, niby nowa Ewa, która nie dawnemu wężowi, lecz wysłannikowi Boga dała wiarę nie skażoną żadnym zwątpieniem.

Zrodziła zaś Syna, którego Bóg ustanowił pierworodnym między wielu braćmi ( por. Rz 8,29 ), to znaczy między wiernymi, w których zrodzeniu i wychowaniu współdziałała swą miłością macierzyńską’’( KK 63). Polecam lekturę całości KK, gdyż ciągle jeszcze, jak pisał o. Bernard Przybylski, „ Nie dostrzega się, że jest Najświętsza Maryja Panna Matką godną najwyższego podziwu, o porywającym pięknie, Matką godną najwyższego ukochania, oczekującą od nas dowodów miłości, naszej odpowiedzi’’.

O. Matko Boża wybrana, bądź nam prostą drogą do Pana”!

O Duchu Święty, udziel mi głębokiej pobożności i wielkiej miłości do Maryi, mocnego oparcia na Jej Matczynym łonie i łaski nieustannego uciekania się do Jej miłosierdzia. Abyś poprzez Nią ukształtował Jezusa w moim wnętrzu w sposób czysty, wielki, mocny, aż po pełnię wieku dojrzałego.

O Maryjo bez grzechu poczęta – módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Eugeniusz Łukaszewski