Tajemnice bolesne

Modlitwa w Ogrójcu

Łaska odnowy lub nawrócenia nie będzie dana komuś innemu, ale właśnie Kościołowi trwającemu na modlitwie. W Getsemani Jezus modlił się o to, aby Jego męka była zgodna z wolą zbawienia świata. Prosił On swoich uczniów, aby czuwali z Nim i modlili się. W ten sposób przyzwyczajał do żarliwej modlitwy do Boga wraz z Maryją.

Biczowanie Pana Jezusa

To udręczone ciało jest jedyną przekonującą odpowiedzią na pytania, które nas tak głęboko nurtują. A oprócz odpowiedzi znajdujemy w nim także siłę potrzebną do tego, aby znaleźć swoje miejsce w walce, w której stają naprzeciw siebie moce dobra i zła.

Cierniem ukoronowanie

Jakiż wspaniały to jest król: Jezus Chrystus, który cały sposób władania człowiekiem odrzucił. Który powiedział Piotrowi: „Królestwo moje nie jest z tego świata”. Odrzucił nie tylko wszelkie środki sprawowania władzy na drugimi przy pomocy siły i przemocy, ale pozbawił się nawet prawowitej pomocy i obrony wobec własnych prześladowców.

Dźwiganie krzyża

„Droga życia”, droga naśladowania Jezusa i pójścia za Nim, staje się drogą wiary i nawrócenia, czyli właśnie drogą krzyża. Ta droga prowadzi do zawierzenia się Jemu, do wiary w to, ze On umarł, aby objawić miłość Boga do każdego człowieka; jest to droga wiodąca do zbawienia.; droga szczęścia, jakie płynie z naśladowania Chrystusa aż do końca; droga, na której człowiek nie lęka się, bo jego serce napełnia obecność Jezusa.

Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Patrząc na mękę Jezusa, widzimy jakby w zwierciadle cierpienia ludzkości i nasze doświadczenia osobiste. Chrystus, chociaż był bez grzechu, wziął na siebie to, czego człowiek nie mógł udźwignąć: niesprawiedliwość, zło, grzech, nienawiść, cierpienie i na koniec śmierć. W Chrystusie, poniżonym i cierpiącym Synu Człowieczym, Bóg miłuje wszystkich, wszystkim przebacza i nadaje ostateczny sens ludzkiemu życiu.