Możemy dzisiaj mówić o „cynowym” jubileuszu. Właściwości cyny, to zdolności do łączenia. Można zatem rzec, że te 10 lat, a szczegółowo 3652 dni, połączyły nas trwale z Zakonem Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Możemy się też dzisiaj nazywać członkami wielkiej paulińskiej rodziny. Znamienne to było wydarzenie, gdy dotarła do nas wiadomość, że na wniosek Generała Zakonu Paulinów, o. Izydora Matuszewskiego, Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk, erygował w pewien sposób z dniem 1 września 2013 r., nowy Dom Zakonny oo. Paulinów, w byłym, pocysterskim Zespole Klasztornym w Wągrowcu, obejmującym w swym składzie parafię pw. Wniebowzięcia NMP, wraz z kościołem filialnym pw. Św. App. Piotra i Pawła.
Jak napisał wówczas w specjalnym komunikacie: „ pocysterski kompleks kościelno- klasztorny wymaga nieustannej troski i ogromnego nakładu pracy, a ostatnie dziesięciolecia pokazały, że pomimo najszczerszych chęci, zadanie to przerasta możliwości miejscowej wspólnoty parafialnej. Pragnąc zatem wykorzystać walory wągrowieckiego klasztoru, przywrócić mu pierwotne przeznaczenie i ożywić działalność duszpasterską, postanowiłem z dniem 1 września br. oddać go pod opiekę Zakonowi Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika”. Początek działalności był dla pierwszych, przybyłych do Wągrowca ojców i braci, niezwykle skomplikowany. Jednak, dzięki przychylności, ofiarności i zaangażowaniu parafian, udało się przezwyciężyć napotkane trudności. O. Dariusz Nowicki – proboszcz, wraz ze swymi współbraćmi zakonnymi, z wielkim zaangażowaniem przystąpili do pracy duszpasterskiej i administracyjnej. Wyrazem uznania tych działań, było przyznanie o. Dariuszowi Nowickiemu, przez Kapitułę „Głosu Wągrowieckiego”, tytułu „Honorowego Wągrowczanina Roku 2013”. O. Józef Stępień, który z dniem 1 września 2019 r., objął obowiązki proboszcza i przełożonego Domu Zakonnego, z wielkim animuszem przystąpił do realizacji swej posługi, kontynuując rozpoczęte wcześniej zadania, tak w sferze duszpasterskiej, jak i administracyjnej, podejmując jednocześnie nowe wyzwania, które ubogacają stan materialny parafii. Operatywność proboszczów w pozyskiwaniu środków finansowych, pozwoliła na sfinansowanie wielu prac, przez co my, możemy dzisiaj cieszyć się odnowioną figurą naszej wągrowieckiej Madonny, Jej rekoronacją, pamiętając, że insygnia, które przywrócono Matce Bożej, zostały poświęcone przez papieża Franciszka, w trakcie pielgrzymki do Polski w 2016 r. Cieszy nas nowy ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej, który nas w szczególny sposób zjednoczył z wielką rodziną paulińską, nowy ołtarz Miłosierdzia Bożego i z nim związane relikwie św. papieża Jana Pawła II i św. Faustyny. Cieszy nas zmodernizowane wnętrze kościoła Św. App. Piotra i Pawła, witraż Matki Bożej Częstochowskiej, a także nowa nawierzchnia wokół świątyni. Nie bez znaczenia była naprawa filara nośnego, czy odrestaurowany mur klasztorny. Niezwykle satysfakcjonującym osiągnięciem jest wyposażenie kościoła klasztornego w nowe organy, których nasza świątynia była pozbawiona od czasu wojennego pożaru, wyremontowanie organów w kościele filialnym. Po wielu latach starań, zabudowania klasztorne zostały podłączone do miejskiej kanalizacji sanitarnej; uregulowana została też sieć kanalizacji deszczowej. Zakon w dalszym ciągu prowadzi intensywne działania, by przywrócić zabudowaniom klasztornym pełną funkcjonalność, w oparciu o nowoczesne rozwiązania infrastrukturalne, tak, by w przyszłości wągrowiecki klasztor mógł stać się też ośrodkiem rekolekcyjnym, dostępnym dla szerszego ogółu osób, oczekujących miejsca, gdzie będzie można odbudować swoją duchowość, w warunkach standardu wyposażenia na miarę XXI w. To wszystko, czym dzisiaj możemy się szczycić, zawdzięczamy wytrwałej, konsekwentnej działalności ojców i braci Paulinów, i z perspektywy minionych 10.lat, możemy stwierdzić, że wągrowiecki klasztor odzyskał swego ducha; tętni życiem duchowym, a jego materialna strona zdaje się żyć nowym życiem, dzięki impulsom z toczącego się tu życia zakonnego. Paulińskie Dni Młodych w Wągrowcu, których organizację powierzono naszym zakonnikom, najlepiej świadczy o uznaniu ich pracy przez przełożonych Zakonu. Za to wszystko, co dla naszej wspólnoty parafialnej uczynili oo. Paulini, serdecznie Im dziękujemy i jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzeń, dla dobra Kościoła, Zakonu i parafian. W tym dziele, niech Was wspiera każdego dnia Matka Boża Częstochowska i nasza wągrowiecka Madonna. Niech Was darzą dobrym zdrowiem, pogodą ducha i satysfakcją z dokonań.

Janusz Marczewski