List do wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej

z okazji 52. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania – 26.04.2015 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

Wraz z całym Kościołem przeżywamy 52. Światowy Dzień Modlitwy
o Powołania, a naszą modlitwę powołaniową przedłużamy na cały bieżący tydzień.

Dzisiejsza Ewangelia ukazała nam postać Jezusa – Dobrego Pasterza, który
z rodzicielską troską i pełnym zaangażowaniem, aż po ofiarę życia, troszczy się
o swoje owce. Ten biblijny obraz nie jest tylko ilustracją znaną nam z pobożnych obrazków, ale próbą ukazania tajemnicy Bożego Serca, które wypełnione jest miłością do każdego człowieka. Serce Boga to serce ojca, który nie tylko daje życie, ale je podtrzymuje i ochrania, umacnia i leczy, prowadzi do swojej pełni.

Z odczytania pragnień Bożego Serca zrodziła się myśl Papieża Franciszka, by
w niedługim czasie otworzyć Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. „Kościół, mówi Papież, w tym czasie wielkich przemian epokowych jest wezwany do bardziej wyraźnego ukazywania znaków obecności i bliskości Boga. Nie jest to czas na rozrywkę, ale przeciwnie by trwać na czuwaniu i rozbudzić w nas umiejętność spoglądania na to, co istotne. Jest to czas, aby na nowo odkryć poczucie misji, jaką Pan powierzył swemu Kościołowi w dzień Wielkanocy: być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca (J 20, 21-23)”. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by „obudzić w nas radość z powodu tego, że zostaliśmy odnalezieni przez Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł, żeby nas szukać, bo się zagubiliśmy; aby dostrzec ciepło miłości Chrystusa, który bierze nas na swe ramiona, aby nas doprowadzić z powrotem do domu; byśmy dotknięci przez Pana Jezusa i przemienieni Jego miłosierdziem, wszyscy stali się świadkami miłosierdzia”
1.

W dniu modlitwy o powołania uświadamiamy sobie, jak wielką rolę do spełnienia mają dziś kapłani, którzy ustanowieni na obraz Jezusa – Dobrego Pasterza, mają być dla swojego ludu znakami dobrej i kochającej obecności Ojca oraz narzędziami Jego miłosierdzia. Tymi, którzy przez swoje ofiarne życie, zaangażowanie, modlitwę i posługę, budują mosty łączące niebo i ziemię. Zadanie jest ogromne i bardzo wymagające, dlatego pragnę zwrócić się do Was z gorącą prośbą o modlitwę za Waszych biskupów i kapłanów, abyśmy wsparci Bożą łaską i orędownictwem wiernych zdołali zrealizować misję, jaką Bóg nam powierzył. Polecam również modlitewnej pamięci nasze seminarium duchowne w Gnieźnie,
w którym dojrzewa do kapłaństwa czterdziestu młodych ludzi. Prośmy, aby Bóg rozszerzał ich serca i oświecał umysły, aby godnie i owocnie przygotowali się do realizacji otrzymanego powołania. Módlmy się też o dar nowych powołań kapłańskich i zakonnych, a zwłaszcza o umiejętność odczytania i podjęcia wezwania, jakie Bóg kieruje do wielu młodych ludzi.

Ze szczególnym zaproszeniem zwracam się do wszystkich maturzystów oraz tych, którzy rozeznają swoją życiową drogę.

Młodzi Przyjaciele! Jeśli czujecie w sercu pragnienie oddania życia Bogu lub dotknięci Jego czułością chcielibyście być apostołami miłosierdzia, jeśli Wam nie wystarcza to, co tylko doczesne i pragniecie większego otwarcia na Boga i innych ludzi…, nie wahajcie się odpowiedzieć „tak”. Nie lękajcie się zaufać i powierzyć życia Jezusowi. Zapewniam was, że każdy, kto oddaje Mu swoje serce, będzie człowiekiem szczęśliwym. Coraz pełniejsze wyjście ku Bogu i drugiemu człowiekowi napełnia życie radością i sensem. Dlatego Papież Franciszek zachęca, by nie ulegać lękowi o przyszłość czy obawie, że Bóg ograniczy naszą wolność. „Przeciwnie, drodzy młodzi, niech w Was nie będzie lęku wobec wyjścia z własnych ograniczeń, by wyruszyć w drogę! Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni nasze życie piękniejszym. Jakże to wspaniale dać się zaskoczyć Bożym powołaniem, przyjąć Jego Słowo, stawiać wasze kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę Boga i wielkodusznie poświęcając się innym! Wasze życie każdego dnia stanie się bogatsze i bardziej radosne!”2

Oczekując na rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, który w naszej archidiecezji pokrywa się z czasem przygotowania do obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski oraz Światowego Dnia Młodych w Krakowie, trwajmy na modlitwie i budźmy w sobie pragnienie odczytywania i podejmowania znaków obecności Boga. Prośmy o łaskę, abyśmy wszyscy coraz bardziej otwierali się na dary Boże i osobiste powołanie, jakie otrzymaliśmy w sakramencie chrztu św.. Wówczas będziemy mogli prawdziwie doświadczać Kościoła, jako żywej wspólnoty wiary, która rodzi się z Bożego Miłosierdzia, żyje nim i ciągle zapraszana jest do wyjścia ku Chrystusowi i braciom. Usłyszenie i przyjęcie powołania, jak zapewnia papież, nie jest bowiem sprawą prywatną i przeżyciem wewnętrznym, które można mylić z uniesieniem chwili. Jest konkretnym zaangażowaniem, obejmującym całe nasze życie i oddającym je do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Każdy chrześcijanin, zakorzeniony w miłości naszego Ojca, otrzymuje misję i zaproszony jest do zaangażowania na rzecz braci, zwłaszcza tych najbardziej ubogich i potrzebujących.3

Drodzy Bracia i Siostry! Podobnie jak w minionych latach, tak i dziś – w Niedzielę Dobrego Pasterza, pragnę Was prosić nie tylko o duchowe, ale i materialne wsparcie dla naszego seminarium, które utrzymuje się głównie z ofiar wiernych i kapłanów. Dzięki Wam może ono realizować swoją misję formacyjną i edukacyjną oraz zabezpieczać wszelkie potrzeby materialne wspólnoty. Zebrane w tym dniu ofiary, przeznaczone na ten właśnie cel, niech będą dodatkowym przejawem Waszej troski o powołania.

Módlmy się wszyscy o dar rozeznania, przyjęcia i realizacji powołania, jakie każdy z nas otrzymał, a dziś szczególnie o nowe powołania do służby Bożej, by nigdy nie zabrakło tych, którzy staną się dla nas czytelnymi znakami i narzędziami Bożego Miłosierdzia.

Wszystkim, którzy jednoczą się dziś w tej modlitwie i wspierają nasze seminarium z serca błogosławię.

Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

1 Fragment homilii Papieża Franciszka z I Nieszporów Niedzieli Miłosierdzia. Watykan 10 kwietnia 2015 r.

2 Orędzie papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

3 Por. Orędzie papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania