św. Jan z Dukli

Ojcze Niebieski, Miłosierny Boże,
z pokorą upadam przed Twoim nieskończonym majestatem
i błagam Cię z całą ufnością i serdecznością o pomoc w mojej obecnej potrzebie.
Wyznaję z całej duszy, żeś Ty, Panie, jest Dawcą wszystkiego, że jesteś Bogiem
żywych i umarłych, że wszystkim rozporządzasz mądrze i nie dopuszczasz na nikogo
utrapień ponad ich siły i możliwości znoszenia. Wierzę, że wysłuchujesz modlitwy Twoich sług,
ilekroć udają się do Ciebie z wiarą i ufnością. Wsparty Twoją Boską niezawodną obietnicą
przychodzę dziś do Ciebie. Boże, jedyny dobry i łaskawy, spraw przez nieskończone zasługi męki
i śmierci Jezusa Chrystusa, Syna Twego, przez przyczynę Niepokalanej Maryi Dziewicy
i wszystkich świętych, a szczególnie przez przyczynę świętego Jana z Dukli, abym dostąpił łaski,
o którą Cię pokornie i z ufnością proszę. Amen.