Krzyż i Maryja

Bł. Euzebiusz, który zebrał rozproszonych po naddunajskich lasach pustelników i zorganizował ich w jedną wspólnotę, wybudował na górze Pilis klasztor wraz z kościołem pod wezwaniem Krzyża Świętego. Od tego miejsca nazywano nas początkowo „Pustelnikami Świętego Krzyża”. Kult Krzyża jest zatem wpisany w korzenie paulińskie. Konstytucje Zakonu mówią: „Ojcowie nasi żyli tajemnicą Krzyża, przez trudy i dobrowolnie podjęte wyrzeczenia upodabniali się do cierpiącego za grzechy świata Chrystusa” (art. 34). Krzyż Zbawiciela jest znakiem Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Bliski jest każdemu zakonnikowi – człowiekowi konsekrowanemu, czyli oddanemu na wyłączność Bogu, który pragnie, by Chrystus w nim zwyciężał, by obumierał w nim stary człowiek a rodził się nowy, odnowiony przez Krzyż i Zmartwychwstanie Chrystusa, powołany do Życia. Staraj się modlić, trwając w adoracji Krzyża, zwłaszcza w piątki i w czasie Wielkiego Postu. Ten znak jest dowodem jak bardzo Pan Cię ukochał.

Litania do Krzyża Świętego

Kyrie, elejson. Christe, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
O Krzyżu Święty, drzewo życia, – zbaw nas.
Drzewo uznania dobrego,
Ozdobo całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia,
Źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych,
Postrachu złych duchów,
Katedro cierpliwości,
Obrono chrześcijan,
Kluczu do Królestwa Niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników,
Światło sprawiedliwych,
Odpoczynku doskonałych,
Pociecho cierpiącego Kościoła,
Znaku zbawienia przewidziany przez Patriarchów i Proroków,
Radości Apostołów,
Korono Męczenników,
Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic,
Zadatku wiecznego szczęścia,
Krzyżu Święty, któryś był skropiony Krwią Pana Jezusa,
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty, na którym śmierć została pokonana,
Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu, – zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, któryś cierpiał hańbę krzyża,
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany przybiłeś do Krzyża,
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności synów Bożych,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,
Bądź nam miłościw, – przepuść nam, Jezu. Bądź nam miłościw, – wysłuchaj nas, Jezu. Od grzechu wszelkiego, – wybaw nas, Jezu.
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego,
Od wiecznego potępienia,
Od bojaźni śmierci,
Przez Krzyż Twój święty,
Przez pięć ran Twoich,
Przez Krew Twoją,
Przez śmierć Twoją,
My grzeszni, Ciebie prosimy, – wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi miłośnikami Twego Krzyża,
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Świętym,
Abyś nas mocą Twego Krzyża Świętego od wszelkich niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami, Jezu.

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Syn Twój, posłuszny Twojej woli, po-niósł śmierć na Krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.