Miłosierny Panie, przychodzący do mnie z darem pokoju, wzmocnij moją wiarę, abym godnie Cię przyjął. Najbardziej rani Twoje serce nieufność tych, których tak hojnie obsypałeś łaskami. Błogosławiona jest niewiara św. Tomasza, umacniająca moją wiarę. Jestem też wdzięczny za Janowe pouczenie, łączące dwa najważniejsze przykazania. Każdy, kto wierzy, że Ty, Jezu, jesteś Mesjaszem, z Boga się narodził i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od niego otrzymał.
Prowadź mnie, Panie, abym potrafił umiłować Ciebie całym sercem i ze wszystkich sił. I znowu tu przychodzisz mi z pomocą przez natchnione słowa: miłość względem Boga polega na spełnieniu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko, bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest moja wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Ty, Panie Jezu, jesteś Synem Bożym?
Mając tak wielki skarb wiary świętej i moc zwyciężającą świat będący pod władzą złego, chcę spożytkować je do budowania cywilizacji miłości. Oby na nowo było tak jak za pierwszych chrześcijan, że jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Niech żaden nie nazywa swoim tego, co posiada, ale wszystko niech będzie wspólne. A współcześni apostołowie niech z wielką mocą świadczą o zmartwychwstaniu Twoim i niech wszyscy posiadają wielką łaskę.
Dziękuję, że dzisiaj, w święto Miłosierdzia po ośmiu dniach od Wielkiej Nocy Zwycięstwa przychodzisz ponownie z wielką obietnicą :Kto w tym dniu przystąpi do Sakramentu Miłości, ten dostąpi wielu szczególnych łask moich. Ludzkość nie znajdzie uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Bożego. Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król Miłosierdzia, aby się nikt nie wymawiał w dniu sądu, który się powoli zbliża. Uwielbiam Cię, Panie, w Twym otwartym sercu, z którego wypłynęła krew i woda. Amen.
o. Rajmund Guzik O.Cist 

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. 
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. 
Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.
z Dzienniczka św. s.Faustyny

——————————————————————————

 

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne
Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje
i być żywym odbiciem Ciebie, Panie.
Niech – to niezgłębione Miłosierdzie Twoje –
ogarnie i przemieni duszę moją.
Dopomóż mi, Panie, aby oczy moje były miłosierne,
bym nigdy nie podejrzewała
i nie sądziła według zewnętrznych pozorów,
ale upatrywała to co piękne w duszach bliźnich
i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny,
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich,
by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich,
ale dla każdego miała słowa pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi, Panie,
aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków,
bym tylko umiała czynić dobrze bliźnim,
na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne,
bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim,
opanowując swoje znużenie i zmęczenie.
Odpocznienie moje niech będzie w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne,
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich,
abym nigdy nie odmówiła serca nikomu
i szczerze obcowała nawet z tymi,
którzy nadużywać będą dobroci mojej.
Jezu, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.

Maryjo, Matko moja, oddaję Ci duszę i ciało,
życie i śmierć moją, i to wszystko, co po niej nastąpi.
Wszystko składam w Twoje ręce, Matko…

św. Faustyna Kowalska