Niepokalana

Czy niebem?
Rzeczywiście, Ona w łonie swoim zamknęła Stwórcę nieba i ziemi.
Czy słońcem?
Rzeczywiście, lśniąc siedemkroć jaśniej od słońca, poczęła Słońce sprawiedliwości.
Czy księżycem?
Rzeczywiście, świecąc nieporównanie piękniej, zrodziła wszelką pięknością ozdobionego Chrystusa.
Czy chmurą?
Rzeczywiście, Tego którego okrywają chmury, Ona na rękach nosiła.
Czy świecznikiem?
Rzeczywiście, tym, co siedzą w ciemnościach i w cieniu śmierci, zajaśniała światłość.
Czy tronem?
Rzeczywiście, Tego, który niewidzialnie króluje na ojcowskim tronie, w Duchu Świętym opisanego w łonie przyjęła.
Czy perłą?
Ona wiele cenniejszą perłę darowała śmiertelnym.

Św. Tarazjusz