Archiwum kategorii: Kuria Metropolitalna w Gnieźnie

List do wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej z okazji 54. Światowego Dnia Modlitwy o Powołania

Niedziela Dobrego Pasterza – 7 maja 2017 r.

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!
Kolejne niedziele okresu wielkanocnego stwarzają nam okazję osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Każdego roku też w tym szczególnym czasie staje przed nami postać Chrystusa Dobrego Pasterza. Wpatrujemy się w Niego, aby jeszcze mocniej uwierzyć, że umiłował nas aż do końca. Wsłuchujemy się w Jego głos, który przecież nie jest nam obcy, gdyż woła po imieniu każdą i każdego z nas (por. J 10,4-5). Pragniemy pójść za Nim Jego śladami i uczyć się takiej samej miłości. Zapewne nieraz czynimy to z wielkim entuzjazmem i radością, przejęci do głębi serca (por. Dz 2,37), być może niesieni jakimś wyjątkowym doświadczeniem bliskości Boga. Często zdarza się jednak, że taką wąską bramą do spotkania z Chrystusem okazuje się przeżywane cierpienie (por. 1 P 2,20), owa ciemna dolina, o której opowiada psalmista (por. Ps 23,4). Poza tym wszyscy też wiemy, co to znaczy pobłądzić jak owce i z utęsknieniem powracać do miłosiernego Pasterza i Stróża naszych dusz (por. 1 P 2,25). Słowo Boże przypomina nam dzisiaj te życiowe sytuacje i zachęca, abyśmy zaufali drodze, po której chce nas poprowadzić Dobry Pasterz. On sam przecież stał się Bożym Barankiem i uzdrowił nas krwią swoich ran, abyśmy mieli prawdziwe życie i mieli je w obfitości (por. 1 P 2,24; J 1,10).

Moi Kochani!
To Boże zaproszenie i obietnicę, a jednocześnie ciągle odnawianą ludzką odpowiedź, możemy określić jednym słowem: powołanie. To nie przypadek, że w dniu, w którym słuchamy tej Dobrej Nowiny i spoglądamy na naszą własną życiową drogę, wraz z całym Kościołem rozpoczynamy szczególny tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Dobrze wiemy, że oprócz rodzin i osób wybierających świeckie życie w dziewictwie, Lud Boży potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy przez święcenia czy śluby oddadzą się na wyłączną służbę Bogu i człowiekowi. Dlatego świadomy wyzwań, przed jakimi coraz częściej stajemy, podejmując wezwanie papieża Franciszka, proszę wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i grupy, rodziny i poszczególnych wiernych: Wbrew pokusie zniechęcenia, stale módlcie się do Pana, aby posyłał robotników na swoje żniwo i dał nam kapłanów rozmiłowanych w Ewangelii, zdolnych do stawania się bliskimi wobec braci i bycia w ten sposób żywym znakiem miłosiernej miłości Boga (por. Orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Powołania).
Niech ta intencja powraca jak najczęściej podczas specjalnych nabożeństw i w wezwaniach modlitwy powszechnej, ale także w naszej osobistej relacji i rozmowie z Panem. Powierzajmy Mu kleryków naszego Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, stawiających kolejne kroki na drodze powołania, kapłanów i osoby życia konsekrowanego posługujące w naszej Archidiecezji, ale też i siebie samych. Wszyscy bowiem jesteśmy misjonarzami Ewangelii! Nikt z nas nie otrzymał daru Bożej miłości dla prywatnego pocieszenia. Poruszyło nas i przemieniło poczucie, że jesteśmy kochani przez Boga, i nie możemy zatrzymać tego doświadczenia tylko dla siebie (por. Orędzie).

Moi Drodzy Młodzi Przyjaciele!
W kilku słowach pragnę zwrócić się szczególnie do Was i zachęcić do odważnego pójścia za Chrystusem. Być może czasem – jak mówi papież – macie poczucie wiary znużonej lub sprowadzanej po prostu do zwykłych obowiązków, jakie trzeba wypełnić. Jestem jednak przekonany, że w głębi serca pragniecie odkrywać fascynację postacią Jezusa; że chcielibyście, aby Jego słowa i gesty stawiały pytania i prowokowały. Bądźcie pewni, że dzięki Niemu możecie marzyć o życiu w pełni ludzkim i radosnym, że z Nim naprawdę jest sens spalać się w miłości (por. Orędzie). Dlatego też codziennie modlę się o to, abyście nie bali się pytać Jezusa o drogę Waszego powołania; a kiedy już usłyszycie odpowiedź, abyście przylgnęli do niej całym sercem. To bowiem czyni nas naprawdę szczęśliwymi.

Drodzy Siostry i Bracia!
Zwyczajem ubiegłych lat, także w tegoroczną Niedzielę Dobrego Pasterza pragnę Was poprosić nie tylko o duchowe, ale także i materialne wsparcie dla naszego seminarium duchownego. W głównej mierze utrzymuje się ono z ofiar wiernych i kapłanów, a zatem to dzięki Wam może realizować swoją misję formacyjną i zabezpieczać liczne potrzeby materialne, związane zarówno z codziennym funkcjonowaniem, jak również z koniecznymi inwestycjami. W imieniu własnym oraz całej wspólnoty seminaryjnej już teraz wyrażam wdzięczność za zebrane dzisiaj na ten cel ofiary na tacę, które są jeszcze jednym konkretnym przejawem Waszej troski o powołania.
W maju ze wzruszeniem zwracamy się w modlitwie litanijnej do Najświętszej Maryi Panny, Matki naszego Zbawiciela, która miała odwagę przyjąć marzenie Boga, składając swoją młodość i swój entuzjazm w Jego rękach (por. Orędzie). Niech Królowa Apostołów wyjedna nam łaskę ufnego przechodzenia przez bramę, którą jest Chrystus i odważnego zapraszania innych do wejścia na tę samą drogę. Prosząc również o modlitwę w intencji mojej posługi, obejmuję Was wszystkich pasterskim błogosławieństwem

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Dzień Życia Konsekrowanego- Komunikat Księdza Prymasa

Czcigodni Księża Proboszczowie!
Droga Wspólnoto Parafialna!

Dzień Życia Konsekrowanego, który przeżywamy w Kościele 2 lutego stwarza szczególną okazję, aby dostrzec pośród nas obecność sióstr, braci, ojców z różnorodnych klasztorów i domów życia zakonnego, i wyrazić wdzięczność za ich służbę w naszych wspólnotach parafialnych, wobec dzieci i młodzieży, chorych i osób w podeszłym wieku, ubogich i bezdomnych. W to dziękczynienie w sposób szczególny włączamy Siostry Karmelitanki, które nieustannie towarzyszą nam modlitwą i duchową obecnością. Zbierane w czasie liturgii ofiary przeznaczone będą jako pomoc dla klasztoru Sióstr karmelitanek bosych w Gnieźnie.
Bardzo Was proszę, abyście w Waszych modlitwach, szczególnie w tym dniu, pamiętali o wszystkich, którzy właśnie w taki sposób rozeznali swoje powołanie. Prośmy również wspólnie o dar nowych powołań do życia zakonnego.
Wraz z braćmi i siostrami życia konsekrowanego podziękujemy za dar ich powołania w czasie Mszy św. sprawowanej w prymasowskiej bazylice w Gnieźnie 2 lutego o godz. 10.00.
Zapewniam o modlitewnej pamięci i o modlitwę proszę.

†Wojciech Polak
Arcybiskup, Metropolita Gnieźnieński

Gniezno, 23 stycznia 2017 r.

ADWENTOWE OCZEKIWANIE I PRZYGOTOWANIE

List pasterski Prymasa Polski na I niedzielę Adwentu Roku Pańskiego 2016

Umiłowani Siostry i Bracia!

1. OCZEKUJEMY TWEGO PRZYJŚCIA, PANIE

Niedziela, którą przeżywamy, rozpoczyna Adwent. Powszechnie przyjmujemy, że jest to czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Takie rozumienie Adwentu podpowiadają nam dekoracje w witrynach sklepowych i płynące coraz częściej z głośników świąteczne piosenki. I choć rzeczywiście czekamy już na Boże Narodzenia, to jednak także dociera do nas wezwanie, aby przygotować się na ostateczne przyjście Pana. On bowiem ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których, czuwając, z ufnością oczekujemy.

Odkrywamy, że całe nasze życie jest oczekiwaniem na spotkanie z Panem. Stąd adwentowe wezwanie: Czuwajcie! Św. Paweł wyjaśnia, że motywem tej postawy jest świadomość, że teraz zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła!

Adwent nie jest więc tylko czasem krzątaniny – choć koniecznej – związanej z przygotowaniem wigilijnego stołu i prezentów dla najbliższych. Jest on przede wszystkim darem, łaską nam daną, abyśmy na nowo sobie uświadomili i z wiarą przyjęli tą prawdę, że tak jak Jezus Chrystus wszedł w historię ludzkości przez fakt swych narodzin, tak również przyjdzie na końcu czasów. Końcem czasów dla każdej i każdego z nas będzie przejście przez bramę śmierci. Adwentowy czas przypomina nam, abyśmy jak najlepiej przygotowali się na to spotkanie, niosąc pełne naręcza dobrych uczynków.

2. IDZIEMY, BY GŁOSIĆ CHRYSTUSA I JEGO EWANGELIĘ

Odpowiedź na wezwanie do czuwania przeżywać będziemy w ciągu całego nowego roku liturgicznego. Obchodzimy w nim dobrze znane nam uroczystości i święta. Mogą one stać się jednak dla nas rzeczywiście czymś nowym, kiedy czujni i otwarci na działanie Ducha Świętego odkryjemy, że prawdziwie uczestniczymy w zbawczym dziele Pana Jezusa. Tak żyjąc, dajemy świadectwo radości i adwentowej nadziei, które pozwalają ciągle na nowo przyjmować przychodzącego w naszej codzienności Chrystusa.

Pomocą w dobrym przeżywaniu roku liturgicznego są działania i inicjatywy podejmowane w ramach roku duszpasterskiego. Tym razem przeżywać go będziemy pod hasłem „Idźcie i głoście”. Słyszymy zaproszenie, by nieść światu Ewangelię i w ten sposób nasze oczekiwanie przekształcać w wychodzenie, w poszukiwanie, w towarzyszenie innym. By nasze ręce czynić gotowymi do działania, a serce zdolnym do przebaczenia i miłości. W ciągu tego roku pragniemy odkrywać, że będąc uczniami Pana Jezusa, jesteśmy jednocześnie misjonarzami wszędzie tam, gdzie żyjemy i pracujemy, gdzie radujemy się i cierpimy, gdzie Bóg nas stawia.

Pragniemy więc obudzić w sobie świadomość misyjnego posłania. Mamy bowiem stawać się świadkami Jezusa nie tylko dla siebie nawzajem, lecz także wobec tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają lub Go porzucili. Pomocą na tej drodze będą dwa wydarzenia. Pierwszym jest 100. rocznica objawień fatimskich, podczas których Matka Boża wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy różańcowej oraz wprowadzenia nabożeństw pierwszosobotnich wynagradzających Jej Niepokalanemu Sercu. Drugim jest Rok Świętego Brata Alberta ustanowiony z okazji 100. rocznicy jego śmierci. Te rocznice uzmysławiają nam, że głoszenie Dobrej Nowiny, w której zawarte jest wezwanie do nawrócenia i pokuty, powinno być zawsze potwierdzone czynami miłosierdzia. Świat bowiem słucha świadków a nie nauczycieli, a nauczycieli o tyle tylko, o ile sami są świadkami.

3. PRZYGOTUJCIE SIĘ DO ŻYCIA W MAŁŻEŃSTWIE I W RODZINIE

Do takiego świadectwa wezwani są również młodzi ludzie, którzy odkrywają swoje powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Ich adwentem, który ma być przygotowaniem do bycia żoną i matką, mężem i ojcem oraz do czytelnego świadczenia o pięknie małżeńskiego i rodzinnego powołania, jest czas narzeczeństwa. Dzisiaj jest to czas dużo trudniejszy i bardziej wymagający. W gąszczu tak różnych propozycji trzeba odnaleźć właściwą drogę prowadzącą do sakramentalnego małżeństwa. Na niej młodzi spotykają rodziców, przyjaciół, wychowawców, różnych doradców, ale także katechetów i duszpasterzy. Ich zadaniem jest towarzyszyć młodym w odkrywaniu piękna rodzinnego życia i sakramentalnego małżeństwa. Wierzę, że naszą odpowiedzią na te oczekiwania mogą być nowe zasady przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wprowadzamy je w naszej archidiecezji właśnie dziś, z I Niedzielą Adwentu. Dotyczą one przede wszystkim parafialnej katechezy ponadgimnazjalnej i tzw. kursu przedmałżeńskiego.

Zgodnie z nimi zachęcam i proszę rodziców, duszpasterzy, katechetów i wychowawców o towarzyszenie młodym ludziom w odkrywaniu ich powołania do życia miłością. Niech na katechezie w szkole, w gronie najbliższych w domu i wśród rówieśników w parafii mają szansę znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania i wątpliwości. Chociaż parafialna katecheza ponadgimnazjalna rozumiana jako obowiązkowe przygotowanie do życia małżeńskiego nie będzie dalej kontynuowana, nie oznacza to zaniechania spotkań z młodymi i dla młodych. Niech w miarę możliwości, w każdej parafii, działa duszpasterstwo młodzieży. Niech dopomaga młodym w poznaniu Jezusa i Dobrej Nowiny, wspólnym przeżywaniu radości i smutków oraz w podejmowaniu inicjatyw w służbie innym, zwłaszcza cierpiącym i potrzebującym pomocy.

Tych zaś, którzy odkryją powołanie do małżeństwa i zdecydują się na zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego proszę, aby uczestniczyli w katechezie dla narzeczonych. Powinni rozpocząć ją najpóźniej pół roku przed planowaną datą ślubu. Katecheza ta jest podstawową i obowiązkową formą przygotowania do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Narzeczeni będą mogli wybrać miejsce i czas katechezy spośród propozycji wcześniej przedstawionych i opublikowanych. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nie czynią zadość obowiązkowi uczestniczenia w tej katechezie różnego rodzaju kursy internetowe organizowane przez osoby lub wspólnoty, które nie posiadają na to zgody Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie.

Wydane wcześniej zaświadczenia o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej są nadal ważne, a osoby, które je posiadają, nie mają obowiązku uczestniczenia w nowej formie katechezy przedmałżeńskiej. Gorąco zachęcam jednak te osoby do uczestnictwa w dodatkowych formach przygotowania do małżeństwa, którymi są np. dni skupienia. Wszelkie potrzebne informacje narzeczeni otrzymają od księdza proboszcza, gdy zgłoszą się do niego rezerwując datę ślubu. Informacje będą również dostępne na stronie internetowej naszej archidiecezji.

Ufam, że nowa w swej formie katecheza dla narzeczonych będzie – jak przypomina papież Franciszek – swoistym rodzajem „inicjacji” do sakramentu małżeństwa, który zapewni [narzeczonym] niezbędne elementy, aby mogli go przyjąć z najlepszą dyspozycją i rozpocząć życie rodzinne z pewną solidnością (AL 207).

Rozpoczynając nowy rok liturgiczny i duszpasterski, świadomi wyzwań i zadań, które nas czekają, kierujmy do Pana Boga nieustanną prośbę, aby każde nasze działanie od Niego brało początek i w Nim znajdowało swe dopełnienie. Proszę, pamiętajmy o sobie nawzajem, miejmy czujne oczy, zdolne dostrzec tych najbardziej potrzebujących i zepchniętych na margines. Chciejmy podążać śladami Boga, uczyć się od św. Józefa, Maryi i Jana Chrzciciela, którzy w Jezusie umieli dostrzec przychodzącego Zbawiciela. Zapewniam Was wszystkich o mojej modlitwie, i o modlitwę proszę. Z serca wszystkim błogosławię.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Zakończenie Roku Miłosierdzia

Powoli dobiega końca czas łaski związany z ogłoszonym przez Ojca Świętego Franciszka Rokiem Miłosierdzia, jak również z przypadającą w tym roku 1050. rocznicą chrztu Polski. Przeżywając te wydarzenia każdy z nas mógł spojrzeć na swój własny chrzest nie tyle jako na fakt, który kiedyś miał miejsce, lecz jako na dar, darmo otrzymany, i zadanie, które wymaga od nas codziennej realizacji, chociażby przez spełnianie uczynków miłosierdzia co do duszy i do ciała.
Papież Franciszek zakończy obchody Roku Jubileuszowego zamykając symbolicznie Bramę Miłosierdzia w Bazylice św. Piotra na Watykanie w dniu 20 listopada br. Tydzień wcześniej, tj. 13 listopada zostaną zamknięte Bramy Miłosierdzia we wszystkich diecezjach świata. Bramę Miłosierdzia w Katedrze Gnieźnieńskiej zamknie Prymas Polski, Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, po mszy św. sprawowanej o godz. 12.00. W tym samym dniu zostaną zamknięte Bramy Miłosierdzia na terenie naszej Archidiecezji, a więc w Trzemesznie, w Inowrocławiu, w Kruszwicy, w Markowicach, w Pakości, w Wągrowcu, w Chodzieży, w Biechowie oraz w Kawnicach. Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do udziału w tych uroczystościach. Niech udział ten będzie wyrazem wiary i wdzięczności za łaskę Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Wydarzeniem zaś, które jak klamra, symbolicznie połączy zakończenie obchodów Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, który zostanie dokonany w dniu 19 listopada br. w Łagiewnikach. Akt ten ponowimy w naszych kościołach parafialnych w dniu 20 listopada. Pomocą w duchowym przygotowaniu do powyższych wydarzeń niech będzie nasz udział w nowennie i odmawiana codziennie Modlitwa do Jezusa, naszego Króla i Pana.
Bogatsi o wydarzenia czasu, który mija, dziękujmy Panu Bogu za łaski, których nam udzielił i jednocześnie prośmy o dar wiary, abyśmy w naszej codzienności potrafili odkrywać wolę Bożą i ją wypełniać.

Bp Krzysztof Wętkowski
Wikariusz Generalny
Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Ks. Zbigniew Przybylski
Kanclerz Kurii

Dyspensa od charakteru pokutnego piątku dnia 11 listopada br.

D E K R E T

W bieżącym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w piątek, który to dzień, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kościoła, posiada charakter pokutny (cfr. kan. 1250 i 1251 KPK).
Święto to jest obchodzone uroczyście i dlatego kierując się dobrem duchowym Wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Duszpasterzy, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim Wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej i osobom przebywającym na terenie Archidiecezji (cfr. kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 11 listopada br. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.
Korzystających z dyspensy zachęcam do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i dnia pokuty w piątek, 22 lipca 2016 roku

Gniezno, dnia 19 lipca 2016 r.

L.dz. 2032/2016/P

D E K R E T

W najbliższy piątek, dnia 22 lipca br., na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej gościć będziemy młodzież przygotowującą się na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Biorąc pod uwagę radosny charakter przeżywanego czasu oraz rozważywszy słuszne racje duszpasterskie, niniejszym – na mocy kan. 87 § 1 KPK – udzielam dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i dnia pokuty w piątek, 22 lipca 2016 roku, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Korzystających z dyspensy zachęcam do modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka i pełnienia uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego wobec ubogich.
Wszystkich uczestników Światowych Dni Młodzieży powierzam opiece Matki Bożej oraz wstawiennictwu św. Wojciecha.

† Wojciech Polak
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Ks. Zbigniew Przybylski
Kanclerz Kurii

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI…

Gniezno, dnia 22 kwietnia 2014 r.

L.dz. 1114/2014/I

ZAPROSZENIE

NA UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE KU CZCI ŚW. WOJCIECHA

Gniezno, 3-4 maja 2014 r.

Tegoroczne gnieźnieńskie uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski, które odbędą się w dniach 3-4 maja br., będą przeżywane jako ogólnopolskie dziękczynienie za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II.

Świętowojciechowe uroczystości rozpoczną się w sobotę, dnia 3 maja. O godz. 19.30 Ksiądz Prymas dokona poświęcenia nowej nekropolii Prymasów Polski znajdującej się w podziemiach katedry. Następnie, pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego i przewodniczącego KEP, będą sprawowane I. Nieszpory o św. Wojciechu z homilią Metropolity Łódzkiego Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego. Po zakończeniu Nieszporów (ok. godz. 20.30) z Katedry wyruszy uroczysta procesja z relikwiami św. Wojciecha i św. Jana Pawła II oraz innych polskich Świętych i Błogosławionych. Procesja przejdzie ulicami Gniezna do kościoła pw. św. Michała Archanioła na Wzgórzu Zbarskim.

W niedzielę, dnia 4 maja, o godz. 9.15 z kościoła św. Michała Archanioła na Wzgórzu Zbarskim wyruszy procesja z relikwiami Męczennika na Plac św. Wojciecha u podnóża Katedry. Przed rozpoczęciem sumy odpustowej Ks. Kard. Stanisław Dziwisz poświęci w katedrze kaplicę dedykowaną św. Janowi Pawłowi II. O godz. 10.00 na Placu św. Wojciecha w Gnieźnie rozpocznie się uroczysta Msza św. odpustowa, której przewodniczyć będzie Ks. Abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, a homilię wygłosi Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski.

Uroczystości zakończą II Nieszpory sprawowane w Bazylice Prymasowskiej w niedzielne popołudnie o godz. 16.00, którym przewodniczył będzie Ks. Bp Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP. Po Nieszporach, zgodnie z tradycją, Ksiądz Prymas udzieli błogosławieństwa dzieciom.

Nawiedzenie grobu naszego Męczennika i udział we wspólnej modlitwie dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II niech będą wyrazem wdzięczności wobec Boga za wszystko, co na posiewie męczeńskiej krwi św. Wojciecha wyrosło na naszej polskiej ziemi, a co umacniał swym papieskim posługiwaniem św. Jan Paweł II.

Do odczytania w parafiach Gniezna:

W czasie trwania niedzielnej procesji oraz Mszy św. na Placu Św. Wojciecha we wszystkich kościołach gnieźnieńskich nie będzie Mszy św.

Powyższe Zaproszenie należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, dnia 27 kwietnia br.

Bp Krzysztof Wętkowski

Wikariusz Generalny

Ks. Zbigniew Przybylski

Kanclerz Kurii