Wszystkie wpisy, których autorem jest Janusz Marczewski

Podziemia wągrowieckiego klasztoru odkrywają swe tajemnice

Rozpoczęte w III.kwartale br. prace archeologiczne na terenie wągrowieckiego klasztoru przynoszą pierwsze rezultaty. Przypomnijmy, że prace te zostały wznowione po tym, jak w wyniku podjętych w ubiegłym roku robót odwodnieniowych, natrafiono na fundamenty nieistniejącej już bryły pierwotnego kościoła i miejsc pochówku zakonników cysterskich. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu postanowił sfinansować kontynuowanie badań archeologicznych na terenie klasztoru i jego otoczenia. Zgodnie z udzielonym pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych, planowane prace mają na celu uzupełnienie wyników badań archeologiczno – architektonicznych przeprowadzonych w 2014 r. Ich głównym zadaniem będzie rozpoznanie zasięgu wschodniej i zachodniej partii świątyni gotyckiej oraz pierwotnego przebiegu murów. Podjęte prace szybko potwierdziły słuszność tej decyzji. O pierwszych rezultatach prowadzonych prac rozmawiam z archeologiem p. mgr Marcinem Krzepkowskim. O to jego relacja :
W wykopie zlokalizowanym w jednym z pomieszczeń klasztornych odsłonięto narożnik południowo-wschodni wcześniejszego założenia. Potężny fundament, zbudowany z głazów nie spojonych zaprawą, powstał zapewne w początkach XVI wieku, za czasów opata Mikołaja II zwanego Bimontanusem. W sąsiedztwie tego fundamentu natrafiono na pozostałości zabudowy sięgającej czasów jeszcze wcześniejszych – przełomu XIV i XV wieku, bądź XV stulecia. Odsłonięto też pozostałości XV-wiecznego bruku kamiennego ułożonego niegdyś w pomieszczeniu klasztornym służącym mnichom do pracy (tzw. fraterni).
Interesujących odkryć dokonano w pomieszczeniu wykorzystywanym nie tak dawno jako sala katechetyczna. Warto odnotować, że w tym właśnie miejscu, aż do pożaru w 1747 roku, znajdowała się nawa boczna (północna) kościoła cysterskiego. Tuż pod cienką warstwą gruzu, na całej niemal powierzchni odsłonięto tu dość dobrze zachowaną posadzkę kościoła z płytek ceramicznych. Pod miejscami zapadniętą posadzką (pochodzącą z 1. połowy XVIII a być może nawet XVII wieku) odsłonięto 16 pochówków z pozostałościami drewnianych trumien i gwoździami żelaznymi. Prócz szkieletów osób dorosłych natrafiono też na grób dziecka i dwa groby osobników młodocianych. Na tej podstawie można przypuszczać, że boczna nawa dawnego kościoła była miejscem spoczynku osób świeckich – zapewne dobroczyńców wągrowieckiego klasztoru i ich rodzin. Oprócz grobów udało się odsłonić średniowieczny fundament nawy głównej gotyckiego kościoła oraz fragment ściany transeptu (nawy poprzecznej) z świetnie zachowanymi średniowiecznymi spoinami.
Podczas tegorocznych badań pozyskano duże ilości zabytków – głównie ceramiki średniowiecznej i nowożytnej oraz kafli piecowych z okresu od XVI do XVIII wieku. Prócz tego natrafiono na kilkanaście monet, wśród których najstarsze wybito za panowania Władysława Warneńczyka (l. 1434-1444). Cennych informacji o kulturze materialnej wągrowieckich cystersów dostarczają też inne zabytki: okucia ksiąg liturgicznych, fragmenty szklanych naczyń (szklanic, pucharków, buteleczek), niewielki dzwoneczek, czy też kamienna forma do odlewu rozetek. Równolegle z badaniami wykopaliskowymi, wokół zabudować klasztornych i wewnątrz obecnego kościoła wykonano badania za pomocą georadaru oraz badania oporności gruntu. Być może pozwolą one zlokalizować zachowane pod ziemią relikty dawnego kościoła. Początki klasztoru cysterskiego w Wągrowcu sięgają końca XIV wieku, kiedy rozpoczęto proces translokacji z Łekna. Obiekt ten nigdy nie był przedmiotem badań archeologicznych, a wyniki drugiego sezonu badań potwierdzają, że kryje on jeszcze nie jedną tajemnicę.
Janusz Marczewski

Pielgrzymka do Kalisza

W dniu 1 października – czwartek, nasza parafia organizuje pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pragniemy modlić się w intencji naszych rodzin oraz o światło Ducha św. dla uczestników Synodu w Rzymie, trwającego w dniach 4-25 października na temat „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.
Wyjazd o godz. 11.00 spod klasztoru. Po drodze zatrzymamy się w Biechowie, w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Koszt pielgrzymki – około 40 zł.( w zależności od ilości osób w autokarze).
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w kaliskim Sanktuarium odbywa się modlitewne czuwanie w intencji rodzin i obrony życia poczętego: 17.00 – 18.00 nabożeństwo z konferencją tematyczną; 18.00 Msza święta.
Wobec zagrożenia, jakiemu poddana jest dziś rodzina i życie poczęte dzieci, zatroskani o przyszłość Kościoła i Narodu, zjednoczmy się w błagalnej modlitwie.

Zapisy w biurze parafialnym, albo w zakrystii po każdej Mszy Świętej.

Wpis definitora generalnego o. Mariusza Tabulskiego OSPPE do kroniki kościoła Św. Ap Piotra i Pawła

„Królowo Polski ! Ponawiamy Śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wielką ufnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych…cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie Bogarodzico – Dziewico…” (ze „Ślubów Narodów”)
Z radością poświęcamy wraz z o. Dariuszem Nowickim Witraż i ołtarz Naj. Sakramentu, by dobre oczy i wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej prowadziły tu modlących się do Jezusa Chrystusa Jedynego Zbawiciela.
26.08.2015 o. Mariusz Tabulski definitor generalny

Życzenia

To już 2.lata Waszej obecności na ziemi wągrowieckiej, lata brzemienne w widoczne owoce działalności. Te 730.dni znaczone ubogaconym życiem duchowym parafii, są dowodem Waszej wytężonej pracy i powodem naszej radości. Niech Wasi patronowie zakonni, Matka Boża Częstochowska i nasza wągrowiecka Matka Matek wspomagają Was w dalszej pracy zakonnej i parafialnej. Niech nie zabraknie Wam woli i siły, by kontynuować rozpoczęte dzieła, na chwałę Zakonu, Kościoła i osobistej satysfakcji. Szczęść Wam Boże !

Benedykcja elementów wyposażenia Kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu

Do historii naszego parafialnego Kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wągrowcu, w minioną środę, w święto Matki Bożej Częstochowskiej dopisaliśmy ważną kartę. Po ponad 32.latach od dnia 26.maja 1983 r., kiedy Jego Eminencja Ks. Józef kard. Glemp – Prymas Polski dokonał benedykcji Kościoła, Definitor Generalny Zakonu Paulinów o. Mariusz Tabulski dokonał poświęcenia nowego ołtarza z tabernakulum, elementów wyposażenia prezbiterium oraz witraża. Z tego nowego witraża spogląda teraz na nas Matka Boża Częstochowska ze swym umiłowanym Synem Jezusem Chrystusem. Od tego momentu umacnia się rola naszej parafii w wielkiej rodzinie paulińskiej. Ten dzisiejszy akt benedykcji podkreśla naszą paulińską przynależność, w pewien duchowy wymiar przybliża nas do częstochowskiego Domu Matki Bożej na Jasnej Górze. To wielka radość, że możemy od tej chwili tym bardziej poczuć bliskość Czarnej Madonny w naszej wągrowieckiej świątyni. Ta nasza radość wypływa również z faktu, że ten akt dokonał się w dniu Imienin Matki Bożej Częstochowskiej, której mogliśmy ofiarować ten skromny prezent w postaci Jej wizerunku wraz z naszą modlitwą. Witraż Matki Bożej zaprojektowała, wykonała i zamontowała firma VIACON z Gdyni. Natomiast wszystkie nowe elementy ołtarza, renowację krzyża, obrazów Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Jezusa Miłosiernego, wykonała firma Mariusz Pinkowski i syn Radosław z Wągrowca, począwszy od zaprojektowania, wykonania i montażu. Śledząc przez cały czas przebieg powstawania tych nowych przedmiotów, mogę potwierdzić wielki kunszt twórczy, a jednocześnie wysoką jakość wykonania, co gwarantuje wieloletnią trwałość tego wyposażenia świątyni. Naszą parafialną uroczystość rozpoczęła Msza św., której przewodniczył o. Mariusz Tabulski, który też wygłosił homilię. Współkoncelebransami byli proboszcz o. Dariusz Nowicki oraz o. Karol Olszewski. W homilii celebrans wskazał na znaczącą rolę Matki Bożej Częstochowskiej w życiu naszego narodu, zakonu paulinów i każdego z nas. Z wielką estymą mówił o heroizmie miłości matczynej, której przez wieki mogliśmy doświadczać, począwszy od ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, poprzez działalność o. Augustyna Kordeckiego w czasie potopu szwedzkiego, aż po Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego autorstwa kardynała Stefana Wyszyńskiego. W trakcie uroczystości dokonaliśmy też odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu, których tekst odczytał o. Definitor. W imieniu parafian, o. Dariusz Nowicki podziękował celebransowi za przewodniczenie uroczystościom i poświecenie witraża oraz nowego ołtarza z tabernakulum, a nam wszystkim za ofiarność, dzięki której mogliśmy wykonać te nowe elementy wyposażenia świątyni. Szczególne podziękowanie skierował do wągrowieckiego rzemieślnika Mariusza Pinkowskiego, który wykonał wszystkie prace związane z nowym ołtarzem, tabernakulum i wyposażeniem prezbiterium. Osobne podziękowanie o. Definitorowi złożył przedstawiciel rady parafialnej, który jednocześnie przypomniał historię kościoła, znaczące daty jego trwania oraz wyraził radość parafian wynikającą z faktu przynależności do społeczności paulińskiej, co po dzisiejszym akcie poświęcenia nowego witraża z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej przybliża wągrowiecką parafię do częstochowskiego Domu Matki Bożej na Jasnej Górze, a tę radość ubogaca fakt, że mogliśmy tego dokonać w dniu imienin Matki Bożej Częstochowskiej darując Jej ten skromny prezent wraz z naszą modlitwą. Słowa szczególnego podziękowania skierował również do Ojców Paulinów posługujących w wągrowieckiej parafii, dziękując o. Dariuszowi Nowickiemu za podjęcie inicjatywy modernizacji wyposażenia świątyni. Dodatkowym miłym akcentem uroczystości były pieśni Maryjne, które w trakcie jej trwania zaprezentowała piosenkarka Eleni. Bogu i Matce Bożej dziękujemy za dar dzisiejszego dnia !

Janusz Marczewski

Wniebowzięcie NMP – święto patronalne wągrowieckiej parafii Zakonu Paulinów

Już po raz drugi, Wągrowiecki Konwent Paulinów, jako gospodarz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, wraz z wielką rzeszą parafian i gości, uroczyście obchodził swoje patronalne święto. Doceniając wagę tego święta, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ks. bp Krzysztof Wętkowski przyjął zaproszenie naszych ojców paulinów, przewodnicząc uroczystej Mszy św. Współkoncelebransami byli proboszcz parafii o. Dariusz Nowicki OSPPE oraz o. Emanuel Matusiak OSPPE. W wygłoszonej homilii, ks. biskup podkreślając wielką rolę Matki Bożej w naszym życiu, doniosłość przywileju Jej patronowania naszej parafii, nawiązał również do przypadającej w dniu dzisiejszym 95.rocznicy zwycięstwa polskiego żołnierza nad nawałą bolszewicką 1920 r., zwycięstwa określanego znamiennym mianem „Cudu nad Wisłą”. Jakoby tego wydarzenia nie oceniać, jak podkreślił: „cudem było przede wszystkim zawierzenie Matce Bożej, że rozstrzygnięcie na korzyść polskiego oręża jest możliwe”. I ta wiara przyniosła zwycięstwo, chroniąc nie tylko Polskę od zgubnego bolszewizmu. Wspominając postać św. Maksymiliana Marii Kolbe`go, ks. biskup wiele słów poświęcił miłości dla drugiego człowieka, czego znamiennym przykładem jest właśnie heroizm życia i śmierci tego Świętego. Obyśmy tylko umieli naśladować i czerpać nauki z tej postawy, służąc pomocą swym bliźnim, dając im cząstkę swego serca. Ks. biskup przekazał wszystkim parafianom oraz oo. Paulinom, życzenia pomyślności w realizacji zadań parafialnych i zakonnych, dokonał obrzędu poświęcenia kwiatów i ziół, pobłogosławił dzieci, a nam wszystkim udzielił pasterskiego Błogosławieństwa. Elementem towarzyszącym uroczystościom była procesja wokół zabudowań kościoła i klasztoru, zawierzenie parafii Matce Bożej przez Księdza Biskupa i wspólnie odśpiewane „Te Deum laudamus”. We Mszy św., poza wielką rzeszą parafian i gości udział wzięli księża dekanatu wągrowieckiego na czele z dziekanem ks. kan. Piotrem Kalinowskim, członkowie Towarzystwa Świętego Wojciecha z wszystkich parafii wągrowieckich, poczty sztandarowe, feretrony. O. Dariusz Nowicki złożył podziękowanie ks. Biskupowi za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie uroczystościom. Podziękował również wszystkim parafianom i gościom za tak liczny udział oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i godnego przeżycia parafialnego odpustu. Elementem obchodów parafialnego święta było także uliczne przejście wiernych z Procesją Maryjną, w wigilię Święta Wniebowzięcia, z filialnego kościoła pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła do parafialnej świątyni Wniebowzięcia NMP, gdzie została odprawiona Msza św. wigilijna Uroczystości Wniebowzięcia, a po niej Apel Jasnogórski. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Grzesiak – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy udziale m. in. ks. Mirosława Skalbana – proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie Archidiecezji Lubelskiej oraz ks. Sławomira Sury – wikariusza parafii św. Wojciecha w Lublinie. Wdzięczni za dar udanego święta, dziękujemy Bogu i Jego Matce, że pozwolił nam przeżyć owocnie tę uroczystość; dziękujemy oo. Paulinom za godne przygotowanie i przebieg odpustu.

Janusz Marczewski