Ofiarowanie

Najświętsza Maryja Panna i św. Józef ofiarowali Dziecię Jezus w Świątyni Jerozolimskiej. Starzec Symeon przybył wtedy do świątyni z natchnienia Ducha Świętego i rozpoznał w Dzieciątku oczekiwanego Mesjasza. W tym dniu spełniła się zapowiedź Ducha Świętego, który objawił Symeonowi, że nie umrze zanim Go nie zobaczy. Czytamy również o prorokini Annie, która również napełniona była Duchem Świętym. Ewangelia mówi, że mówiła ona o Dzieciątku tym wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
Każdy z nas dzięki osobom pełnym Ducha Świętego, za wzorem Maryi i św. Józefa otrzymuje zapowiedź czekających nas prześladowań i może wyrazić gotowość do pójścia śladami Słowa Wcielonego. W ten sposób przygotowujemy się do dzielenia wraz z Jezusem bolesnych tajemnic różańcowych.
W czasie ofiarowania Dzieciątka w świątyni starzec Symeon powiedział o Nim, że jest światłością na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela (Łk 2, 32). Również i dzisiaj Dzieciątko Jezus ofiarowuje się za nas w czasie każdej Mszy Świętej, oświecając nasze serca światłem prawdy, miłości i przebaczenia.

Agnieszka Łapkiewicz, Skarb ukryty w wieńcu róż