Błogosławiona Dziewica w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i żarliwą miłość, aby odnowić nadprzyrodzone życie dusz. Dlatego stała się naszą Matką w porządku łaski. To macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski trwa nieustannie (KKK rozdz. VIII). Maryja, która przed wiekami została wybrana na Matkę Odkupiciela i na Matkę wszystkich ludzi, otrzymała z tej racji szczególne łaski. Wszystkie dary Jej dane, w pokorze rozwijała z coraz większą miłością ku Bogu i swoim dzieciom. Te łaski z pełności Jej duszy zaczęły spływać na nas, Jej dzieci. Bóg wszystko zechciał nam dać przez Jej pośrednictwo. Maryja zawsze i wszędzie czuwa nad nami, rozprasza zwątpienia, podnosi małodusznych. Znamy kilka dowodów łaskawości Maryi. Oto scena Nawiedzenia św. Elżbiety – stara tradycja katolicka tłumaczy ten fakt jako uświęcenie św. Jana Chrzciciela jeszcze w łonie matki. Z Dawcą Łaski w Dziewiczym łonie swoim Maryja niesie Łaskę, jest Pośredniczką Łaski. Maryja – Matka Łaski Bożej. Inną sceną jest Wesele w Kanie Galilejskiej, to kolejny znak Pośrednictwa Maryi. Chociaż nie nadeszła jeszcze godzina Jezusa, to na Jej prośbę  – Matki swojej i Matki wszystkich ludzi – Jezus czyni cud. Tym razem Jej interwencja okazała się niezbędna. Anioł przy Zwiastowaniu powiedział do Maryi, że znalazła Łaskę u Boga.

My też potrzebujemy tej łaski i poszukujmy jej przez Maryję, bo to, o co prosi, otrzyma. Została wywyższona ponad cały rodzaj ludzki i ponad aniołów, bo tylko z Najwyższego może zaczerpnąć wody żywej, którą podaje ludziom. Przy Maryi nauczymy się szanować życie Boże w duszach naszych i naszych bliźnich. Za łaski otrzymane przez Jej wstawiennictwo, okazujmy zawsze wdzięczność, bo to Ona jest naszą Matką. Nic nam się nie należy, a Ona daje nam wszystko, czerpiąc od Boga, z Jego Niezgłębionego Miłosierdzia. Św. Augustyn mówił: Boję się łaski przechodzącej obok mnie, ucząc przez te słowa wielkiej odpowiedzialności przed Bogiem za wszystkie otrzymane łaski. Zmarnowanie jednej łaski pociąga za sobą inne, zaś wykorzystanie jednej zniewala, pobudza Matkę Najświętszą do udzielania następnych.

Maryjo, Matko Łaski Bożej, módl się za nami

Opracowane na podstawie: Liturgii Godzin tom II, o. Stanisław M. Kałdon, „Matka ludzi odważnych”.