Daj, co rozkazujesz, a rozkaż, co chcesz.

Św. Augustyn

Maryja ciągle nastawiona była na odbiór Bożej woli i Bożych wskazówek. Święty Alfons Liguori porównuje Jej życie do słonecznika, który ciągle zwraca swój kwiat ku słońcu. Na bardzo trudną propozycję Boga, aby stała się Matką Syna Bożego, odpowiedziała: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38). To o Niej głównie mówił Jezus, gdy uczył:

„Bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12, 50). Jej pobożność stała się sławna, bo jej owocem była zgoda na Syna Bożego i wierne wypełnienie woli Ojca. Jej pobożność przyniosła światu zbawienie.

Każdy z nas wpisany jest przez Boga w Jego plan uświęcenia świata. Posłani do różnych środowisk, do rozmaitych grup społecznych i wspólnot mamy przez Boga zlecone konkretne zadania. Są one zgodne z tym, co w danej przynosi jako obowiązek do spełnienia nasze powołanie. Szczere i hojne odczytanie Bożego wezwania, choćby łączyło się z trudem drogi krzyżowej, jest jedyną właściwą pobożnością. Jest ona i Maryjna, i Chrystusowa. Jezus po wątpliwościach i trwodze Ogrójca wypełnił dokładnie to wszystko, czego chciał Ojciec.

PSALM W HEBRONIE PRZEZ MATKĘ ZBAWICIELA ŚWIĘTĄ UŁOŻONY
Tłumaczenie wierszem polskim (pierwsze)
według Wulgaty i z odniesieniem do hebrajskiego tekstu

Dusza moja wielbi swojego Pana
I duch mój raduje się w Zbawicielu
Iż – pojrzawszy na n i s k o ś ć…jest Wybrana
I uchwali ją głos ludów wielu!-
Będzie sławna-błogo i uczczona
W mnogie plemiona!
Sprawę wielką dał mi…bo wszech-może
I jest Ś w i ę t y!… którego zmiłowanie
Trwa i obejma nieustannie
Ufających w pokorze.
Ramię gdy wzniósł w mocy, pysznych łamie
Przez własne serc ich urojenia.
Króle z stolic wyrzuca i stawi w bramie,
Zaś poziome wzywa do znaczenia – –
Biedne syci przez dary pełne i różne,
Bogacze odprawia próżne!
Izraela do dawnej przyima opieki,
Jak rzekł do Abrama i dziatwy jego,
Dla całego rodu człowieczego –
Po wszystkie wieki!

Cyprian Kamil Norwid (1821-1883)