Panie, wierzę, chcę wierzyć w Ciebie!
Spraw, żeby moja wiara była p e ł n a,
przenikająca moje myśli, sądy, słowa i czyny.
Spraw, aby moja wiara była dobrowolna,
abym chętnie przyjmował wszelkie wyrzeczenia i obowiązki,
które ona niesie z sobą, i żebym wierzył całym sobą.
Spraw, Panie, żeby moja wiara była s i l n a,
otwarta na nowe światła, przezwyciężająca
trudności, krytyki, wątpliwości.
Spraw, Panie, żeby moja wiara była r a d o s n a,
żeby dawała pokój mojemu duchowi
i czyniła mnie zdolnym do rozmowy z Bogiem
i promieniowała szczęściem obcowania z Bogiem i z ludźmi.
Spraw, Panie, żeby moja wiara była s k u t e c z n a,
niech się w miłości objawia na zewnątrz
jako prawdziwa przyjaźń z Tobą i dobroć dla ludzi.
Niech mnie umacnia w cierpieniu,
niech i pomaga szukać Ciebie w nadziei.
Spraw, Panie, żeby moja wiara była p o k o r n a,
wzbogacona świadectwem Ducha Świętego,
uległa Objawieniu i Tradycji,
posłuszna powadze Magisterium Kościoła Świętego.
Panie, pomnażaj wciąż moją wiarę! Amen.

Św. Paweł VI (zm. 1978)