Uroczysta Msza św. poprzedziła obrady Kapituły Generalnej Zakonu Paulinów. Porannej Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej w poniedziałek, 2 marca przewodniczył o. Arnold Chrapkowski, dotychczasowy generał Zakonu.

Msza św. rozpoczęła się od odśpiewania hymnu „Veni Creator” – hymnu do Ducha Świętego, który śpiewany jest w Kościele rzymskokatolickim z okazji szczególnie ważnych wydarzeń.

„Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich naszych współbraci, wszystkich ojców i braci posługujących w różnych częściach świata – mówił na początku Mszy św. o. generał Chrapkowski – Polecamy przez ręce Jasnogórskiej Maryi, Matki naszego paulińskiego Zakonu i naszego paulińskiego powołania – wszystkie nasze sprawy, intencje, problemy i zadania, które pragniemy rozpatrzeć w czasie obrad kapitulnych. Do modlitwy włączamy także wszystkich naszych wiernych, którym posługujemy, aby także owoce tej Mszy św. i naszej posługi były dla nich pomocne na drodze wiodącej do zbawienia”.

„Na rozpoczęcie Wielkiego Postu Bóg słowami proroka Joela wołał do nas: ‘Nawróćcie się do Mnie całym sercem przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!’ – przypominał w kazaniu o. Arnold Chrapkowski – W dniu dzisiejszym, kiedy formalnie rozpoczynamy Kapitułę Generalną Zakonu św. Pawła I Pustelnika, wezwanie do nawrócenia, do uporządkowania życia, do głębszego zjednoczenia z Bogiem, odczytujemy także w kontekście całego Zakonu, każdego ojca i brata z osobna, i Zakonu jako całości. To ponaglenie do nawrócenia podejmujemy w perspektywie Chrystusowego krzyża, gdyż tylko zapatrzenie Chrystusowy krzyż, z wierności nauce krzyża, rodzi się zawsze nowe życie”.

„Od samego początku paulińska wspólnota związała się ściśle z tajemnicą życiodajnego krzyża. Nasz założyciel, bł. Euzebiusz, którego 750-tą rocznicę śmierci w tym roku przywołujemy, obrał drogę naśladowania Chrystusa ukrzyżowanego, poprzez życie cenobickie. (…) Pierwotny rys paulińskiej duchowości znaczony jest krzyżem. Charyzmat Euzebiusza to rozmiłowanie braci w tajemnicy krzyża” – podkreślał celebrans.

„Liturgia przypomina nam słowa skierowane przez Boga do Mojżesza – ‘bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz’ – mówił dalej o. generał – Wezwanie do świętości wpisane jest w nasze życie przez chrzest święty, zakonną profesję, i przyjęte święcenia. I to wezwanie realizujemy na drodze paulińskiego powołania. Realizujemy je w różnych okolicznościach życia, w różnych uwarunkowaniach Kościołów lokalnych, w których posługujemy w podlegającym zmianom świecie. Jednak ta różnorodność nie oznacza możliwości subiektywnego poszukiwania opartego na ludzkich pomysłach – ale to jasna i wyraźna droga, wskazana nam przez Jezusa Chrystusa. Pełnienie uczynków miłości i miłosierdzia to droga prowadząca do świętości. Jedynym kryterium w dniu sądu będzie kryterium miłości. Chodzi o czynną miłość – o poszanowanie ludzi w tym, co określamy jako codzienność. To w niej, tu i teraz, zapadają decyzje co do naszego życia wiecznego, które zostanie nam odmierzone miarą naszej miłości. Na sądzie ostatecznym Bóg nie zapyta nas o nasze sukcesy, nasze osiągnięcia. Nie zapyta także o porażki, upadki i grzechy. Zapyta – czy i na ile potrafiliśmy kochać. Tą miłością mamy obdarzać każdego człowieka, zwłaszcza tych, którzy w różnorakiej formie, nie tylko materialnej, doświadczają ubóstwa”.

„Papież Franciszek powiedział, że chce Kościoła ubogiego, i dla ubogich – kontynuował o. Chrapkowski – To nasze zadanie do spełnienia w różnych formach paulińskiego posługiwania – być z ubogimi tego świata w naszych parafiach, sanktuariach, klasztorach, wspólnotach, domach formacyjnych. Kapituła Generalna jest okazją do osobistej i wspólnotowej refleksji po to, aby nasze poszukanie Boga we wspólnocie, w nas samych, i we wspólnocie braci potrzebujących, było nadal znakiem paulińskiej tożsamości, przeżywanej i urzeczywistnianej w naszych domach i w naszej misji”.

„Jako paulińska wspólnota pragniemy nieustannie odczytywać znaki czasu, by pod przewodnictwem Ducha Świętego wiernie na nie odpowiadać, i podejmować wezwania, które stawia przed nami Kościół i świat. Chcemy przy tym czerpać ze skarbca Ewangelii oraz tradycji Kościoła, by głosić ludziom orędzie o zbawieniu i prawdziwym przeznaczeniu człowieka, a krocząc tą drogą, doświadczać jednocześnie osobistego uświęcenia” – mówił o. generał.

„Zanurzeni przez posługę wiernym w realiach współczesnego świata, powołani do życia radami ewangelicznymi, powołani przez Boga do życia paulińskiego, nie powinniśmy się dać łatwo prowadzić przez wartości przeciwne naszemu powołaniu. Jeśli chcemy być prorokami we współczesnym świecie, jak chce tego od nas Ojciec Święty, jeśli chcemy być świadkami Jezusa w tym świecie, musimy zrezygnować z samozadowolenia, z egoizmu, jaki współczesny świat proponuje nam jako ideał. Brak spójności w Kościele, brak spójności w naszym powołaniu, prowadzi do zgorszeń trudnych do wyjaśnienia współczesnemu światu. Dawać miłość Boga przez codzienną posługę, poprzez świadectwo życia każdego z nas z osobna, i całego Zakonu, to nieustanne wezwanie, jakie staje przed nami do wypełnienia”.

Po porannej Mszy św., w Domu Pielgrzymka rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu Paulinów. Jej głównym zadaniem jest wybór nowych władz i omówienie najważniejszych spraw Zakonu. Kapituła Generalna wyborcza jest zwoływana co sześć lat. Stanowi wydarzenie najwyższej rangi w życiu paulińskiego Zakonu i posiada najwyższą władzę. W czasie jej trwania dokona się wybór najwyższego przełożonego, czyli generała Zakonu Paulinów oraz zarządu Zakonu. Zostanie także omówiona realizacja posługi paulinów w minionym sześcioleciu i wydane zostaną obowiązujące wszystkich paulinów uchwały i decyzje.

Na podstawie relacji o. Stanisława Tomonia – Biuro Prasowe Jasnej Góry – 02.03.2020 r.