Maryja

Święta Maryjo, Matko Boża, Matko wierzących,
Tyś jest najświętsza, najbardziej błogosławiona wśród ludzi.
Ty jesteś wybrana przez Boga, Ciebie pozdrowił Anioł
jako łaski pełną. Ciebie czci Kościół cały
jako Królową nieba i ziemi.
Któż nie miałby Cię czcić, jeżeli sam Bóg czci Ciebie?
Któż nie miałby Cię miłować, jeżeli sam Bóg miłuje Ciebie?
Któż nie miałby zaufać Twojej matczynej miłości,
jeżeli sam Bóg poświęcił Ciebie na Matkę swego Boskiego Syna?
Dlatego święta i łaski pełna Matko naszego Zbawiciela
proś Twego i naszego Boga o łaskę dla nas grzeszników.
Służebnico wierna, proś Twego i naszego Pana,
byśmy wiernie i pokornie trwali w Jego służbie.

Panno Bogu poddana, któraś słowa Jego rozważała w sercu,
proś dla nas słabych i zagubionych w ciemności o wiarę żywą.
Ty stałaś pod krzyżem Twojego Syna i miecz boleści
przeszył według proroctwa Symeona Twoje matczyne serce,
proś więc za nami ciepiącymi na ziemi,
abyśmy wszelkie przeciwności umieli znosić,
tak Bogu się podobając, jak Ty Jemu się podobałaś.

Pełna doskonałości na ziemi zostałaś wzięta do nieba
i obok Syna Twego uwielbiona, Matko wierzących,
proś za nami grzesznymi, abyśmy dopełnili się w dobrem,
proś dla nas o zgon szczęśliwy
i o dziedzictwo dzieci Bożych w niebie,
który obiecał nam i przygotował Jezus,
błogosławiony owoc Twojego łona.
Abyśmy Twego i naszego Boga,
który tak wielkie rzeczy uczynił Tobie,
z Tobą wielbili, chwalili i kosztowali na wieki.
Amen.