Pamiętaj o nas, o czcigodny Józefie i pomóż nam swoimi modlitwami i swoim wstawiennictwem u Tego, który chciał być uważany za Twego Syna. Spraw, aby była nam przychylna Twoja Małżonka – błogosławiona Dziewica Matka Współodkupiciela, który żyje i króluje razem z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.