Kazimierz Bukowski

CHRYSTUS POSYŁA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, przybywaj i daj to natchnienie,
Żeby koncept, myśl, serce i me rozumienie
Dobre były, prawdziwe i tak doskonałe,
By Stwórca ze stworzenia swojego miał chwałę
Niechaj piszę, co z Twego natchnienia przypadnie,
A stąd honor twej łaski otrzymam już snadnie
jak doczesny, tak wieczny. W pomoc Ciebie wzywam,
Bo bez Ciebie dobrego nic w życiu nie miewam.
Antonina Niemiryczowa (XVIII w.),
Duchu Święty, przybywaj…
Tajemnicza Osoba Boska
Co najmniej połowa ludności świata wyznaje monoteizm, czyli wiarę w jedynego Boga. Oprócz chrześcijan monoteistami są wyznawcy judaizmu i muzułmanie.

Jednak tylko półtora miliarda ludności — czyli mniej więcej co trzeci człowiek na świecie — wierzy w Trójcę Przenajświętszą: „Są trzy Osoby Boskie — Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty”. Wyznawcami nauki o Trójcy Świętej są chrześcijanie.

Najbliższy człowiekowi wierzącemu wydaje się Jezus Chrystus, ponieważ Syn Boży stał się człowiekiem i był do nas podobny we wszystkim, z wyjątkiem grzechu.

Bogu Ojcu przypisujemy dzieło stworzenia świata, choć właściwie wszystko — dzieła materialne i duchowe — zawdzięczamy jednemu Bogu istniejącemu i działającemu w trzech Osobach Boskich.

Najbardziej tajemniczą jest trzecia Osoba Boska — Duch Święty. Oto kilka wypowiedzi młodzieży (Duch Święty. Jak odkrywam Jego działanie? Wyd. WAM, Kraków 1998, s. 211 )

Uważam, że nie doświadczyłam nigdy żadnego z uczuć przez Niego (Ducha Świętego). Jeżeli Duch Święty ma coś wspólnego z Aniołem Stróżem, to Go nie lubię, dlatego że On wcale nie jest moim stróżem. (…)

W życiu doświadczyłam, mimo młodego wieku, wiele złego. Gdyby Duch Święty dbał o ludzi, to ja i wielu innych ludzi nie musiałoby przeżywać tego. (Uczennica lat 14)

Wydaje mi się, że nie dostrzegam działania Ducha Świętego. Chociaż czasami czuję jakby coś lub ktoś namawiał, prowadził mnie do dobrego, podpowiadał mi co mam wybrać. (Uczeń lat 19)

Niestety nie odkrywam żadnych działań Ducha Świętego w moim życiu. Może mam za mało wiary w Jezusa Chrystusa. (Uczennica lat 14)

Jak odkryć obecność Ducha Świętego?

Wiara apostolska dotycząca Ducha Świętego została wyznana przez drugi sobór powszechny w Konstantynopolu (381): Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi. Credo tradycji łacińskiej wyznaje, że Duch Święty „pochodzi od Ojca i Syna” — jako od jednego Początku i jednego Tchnienia.

Św. Paweł poucza: Nikt… nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze!” (Ga 4,6).

Jaki wniosek się nasuwa? Poznanie wiary chrześcijańskiej jest możliwe jedynie w Duchu Świętym. Aby pozostać w jedności z Jezusem, potrzebne jest najpierw poruszenie przez Ducha Świętego. On wzbudza i potęguje w nas wiarę.

Po wtóre — oprócz wiary — dziełem Ducha Świętego jest nasze nowe narodzenie się z wody i Ducha Świętego na chrzcie świętym. Duch sprawia, że stajemy się przybranymi dziećmi samego Boga.

Szczególne działanie Ducha Świętego wiąże się z sakramentem bierzmowanie. Polega ono na umocnieniu chrześcijanina przez Ducha Prawdy i Miłości, abyśmy wiarę swoją mężnie wyznawali, bronili jej w razie potrzeby — i według niej żyli.

Symbole Ducha Świętego

Woda — Symbolika wody dobrze oddaje działanie Ducha Świętego w sakramencie chrztu. Duch Święty obmywa nas z win grzechu i sprawia nowe narodzenie człowieka.

Namaszczenie — Symbolika namaszczenia olejem jest synonimem Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Namaszczenie krzyżmem świętym podczas udzielania tego sakramentu nazywa się w Kościołach wschodnich „chryzmacją”.

Chrystus (w języku hebrajskim „Mesjasz”) oznacza dosłownie „namaszczony” Duchem Bożym. W Starym Testamencie „namaszczeni” Pana — to prorocy i królowie Izraela. Jezus jest Namaszczonym (Chrystusem, Mesjaszem) Boga w sposób zupełnie wyjątkowy, ponieważ człowieczeństwo Jezusa jest całkowicie „namaszczone Duchem Świętym” .

Chrześcijanin winien, w sposób szczególny, naśladować Jezusa tak, aby coraz doskonalej stawać się nowym człowiekiem w Chrystusie.

Ogień — Woda oznacza narodzenie i płodność życia udzielanego w Duchu Świętym, ogień zaś symbolizuje energię dzieł Ducha Świętego. Ogień przekształca wszystko, czego dotknie. Duch Święty zstąpił na apostołów postaci języków ognia, aby ich zapalić ogniem miłości. Święty Paweł pisał: „Ducha nie gaście” (1 Tes 5,19).

Andrzej Krzycki ( 1482 -1537) w utworze pt. Do Ducha Świętego (przeł. Zygmunt Kubiak) modlił się:
ADSIS, OPTIME SPIRITUS
Duchu przemożny, przybądź,
Który umysły ludzkie stwarzasz i ciągle ożywiasz,
Prawdziwy z Boga Boże,
Ojcu równy, Synowi równy, pełen blasku,
Dusze nasze oświeć
Światłością swą, aby już zawsze — z dala
Od wszelkich błędów, mgieł
Słuchały woli Boga, pełniły wolę Boga,
Ufając jej, nieufne
Wobec swej własnej mocy — kochały, lękały się Ojca,
Niczego nie szukając
Oprócz Niego — On źródłem wszelkiego dobra