Maryja

[z Księgi Sofoniasza 3, 14-17]

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela; Król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. 

Owego dnia powiedzą Jerozolimie: «Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!» Pan, twój Bóg, jest pośród ciebie, Mocarz, który zbawia, uniesie się weselem nad tobą, odnowi cię swoją miłością, wzniesie okrzyk radości.

[komentarz]

Córa Syjonu, która zgodnie z przepowiedniami proroków, była uosobieniem wspólnoty przymierza, jest bezpośrednią współpracownicą Pana w realizacji zbawienia mesjańskiego, gdyż przyjmie Zbawiciela i zainicjuje nowy lud Boży. Po cierpieniu i opuszczeniu, kiedy nadzieje Izraela wydawały się już pogrzebane, wszystko na nowo cudownie zakwitnie.

Alberto Valentini [ur. 1943]

[modlitwa]

Witaj, przybytku Boskości, Ten, którego niebiosa nie mogą pomieścić, zamieszkał w Twym łonie, Błogosławiona! Witaj, ognisty tronie! Witaj, Córo Syjonu, góro nienaruszona: w Tobie mieszka pełnia Boskości z woli wiecznego Ojca i za sprawą Ducha Świętego! Witaj, pełna łaski, Pan z Tobą!

Anatol [VII wiek]

MATKA MIŁOSIERDZIA w ikonach, s. Marie-Paul Farran