Chrzest Pana Jezusa

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Jan został posłany, aby udzielać chrztu i wskazać Izraelowi Baranka Bożego, na którego zstępuje i na którym pozostaje Duch Święty. Prośmy o umiejętność prowadzenia ludzi do Jezusa przez osobiste świadectwo i działalność apostolską.

Mt 3, 13-17; Mk 1, 9-11; Łk 3, 21-22; J 1, 29-34

Temat do rozważania: Maryja w Różańcu – Maryja ucieczka grzeszników.

Bł. Jakub Alberione