Katedra w Wilnie

Był bardzo mądrym i obyczajnym, a całe państwo i wszyscy ludzie głosili jego pochwałę”.

Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Jak pisze wspaniały ks. Piotr Skarga SJ „Miał wielkie kochanie w rozmyślaniu żywota i dostojności Przeczystej Matki Bożej i w gorącym ku Niej nabożeństwie. Rytmy i wiersze łacińskie o Niej złożył i mądrą a niebieską oną filozofiją chłodził zawsze serce swoje”.

Po otwarciu trumny w roku 1604 znaleziono pod głową Świętego własnoręcznie przezeń przepisany na pergaminie Hymn Bernarda z Morlas (XII w.), zaczynający się od słów: Omni die dic Mariae. znany jako prześliczna pieśń Już od rana rozśpiewana. Warto wiedzieć, że sława i powaga klasztoru Jasnogórskiego za życia świętego królewicza były już utwierdzone, stąd też oboje rodzice i wszystkie ich dzieci zostały wpisane do konfraterni zakonu Pustelników św. Pawła pierwszego pustelnika, żyjących według reguły św. Augustyna. Uroczysty dokument sporządził i ogłosił w Krakowie na Skałce przeor klasztoru brat Jakub 12 sierpnia roku Pańskiego 1472. Królewicz Kazimierz mający zawsze szczególne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny ucieszył się tym wielce. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w Wilnie, gdzie nazwano go „obrońcą ubogich”, w roku 1484.

Modlitwa do Św. Kazimierza

Książę niezłomny, święty Kazimierzu, Królewski synu i chlubo ojczyzny. Jesteś jak gwiazda, która zajaśniał na nad naszą ziemią. Żyjąc na świecie, ale nie dla świata. Wybrałeś drogę pokornej miłości. Wiedząc, że tylko w Bogu jest wesele i pełnia szczęścia. Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami. I w głębi serca pozostać ubogim. Jakże niełatwo wśród młodości pokus zachować czystość! Naucz nas, książę, szukać woli Pana! I czułą matkę znajdować w Maryi. Ona niech raczy oba twe narody ogarnąć płaszczem. Módl się za nami, święty królewiczu. Bo chcemy z tobą w niebieskiej ojczyźnie wielbić Boga w Trójcy przez wszystkie wieki. Amen.