Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz do Polonii z okazji zakończenia posługi Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski

Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Drodzy Bracia i Siostry, tymi słowami witałem się z Wami cztery lata temu, gdy z woli Pana czasu i wieczności obejmowałem posługę arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i Prymasa Polski. Tymi samymi słowami pozdrawiam Was i dziś, gdy moja misja w świętowojciechowym Kościele i na urzędzie Prymasa Polski dobiega końca. Za św. Pawłem pragnę więc powtórzyć: (…) w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem (2 Tm 4,7).

Przez całe moje życie starałem się wiernie i z pełnym oddaniem realizować zadania, które Pan Bóg przede mną stawiał. Czyniłem wszystko, co w mojej mocy, aby jak najlepiej wywiązywać się z powierzonych mi obowiązków, a owoce moich wysiłków powierzałem samemu Bogu. Również moją nominację na Prymasa Polski odczytałem jako wyzwanie, które podjąłem zgodnie z moim biskupim zawołaniem: Fiat voluntas Tua – Bądź wola Twoja. Słowa te były i nadal są dla mnie wezwaniem, zobowiązaniem i źródłem wewnętrznej siły.

Powierzony mi czas – wszystko to, co stało się moim udziałem i w czym dane mi było uczestniczyć – poczytuję sobie za szczególną łaskę, za którą wyrażam głęboką wdzięczność Bogu bogatemu w miłosierdzie. Uczyniłem to już w czasie uroczystej sumy odpustowej sprawowanej w dniu 4 maja podczas tegorocznych uroczystości patronalnych ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski i Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Dziękowałem wówczas Bożej Opatrzności za łaskę posługiwania w Kościele powszechnym i w Kościele, który jest w Polsce, a w szczególności za możliwość służenia pomocą św. Janowi Pawłowi II w strukturach Kurii Rzymskiej i w Sekcji Polskiej Sekretariatu Stanu; za moją posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, która przypadła na lata 1989-2010 i wreszcie za minione cztery lata posługi na urzędzie Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski.

Ze szczególną wdzięcznością i szacunkiem wspominam czas pracy i posługi u boku św. Jana Pawła II, którego pontyfikat stanowi jedną z najważniejszych i najcenniejszych kart w dziejach naszej Ojczyzny i Kościoła. Dziś, z perspektywy czasu dostrzegamy, jak dalekowzroczne i profetyczne było spojrzenie naszego Wielkiego Rodaka na polską rzeczywistość. Z wdzięcznością wspominam również posługę na urzędzie Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Był to czas wytężonej, ale i owocnej pracy. Cieszę się, że na koniec mojej czynnej posługi w Kościele będę mógł świętować 25. rocznicę przywrócenia relacji dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Bogu niech będą za to dzięki! Dziękuję również za ostatnie cztery lata arcybiskupiej posługi w świętowojciechowym Gnieźnie, które stało się moim domem, oraz za możliwość sprawowania duchowej opieki nad Polonią rozsianą po całym świecie.

Zadania, jakie postawiła przede mną Boża Opatrzność, nie byłyby możliwe do wykonania bez pomocy współpracowników i wielu osób, zarówno świeckich jak i duchownych, których kompetencje, zaangażowanie i życzliwość pozostaną w mojej pamięci.

Moje szczególne wyrazy wdzięczności pragnę skierować na ręce ks. bp. Bogdana Wojtusia, ks. abp. Wojciecha Polaka, który z woli Ojca Świętego Franciszka jest moim następcą na prymasowskiej stolicy w Gnieźnie i ks. bp. Krzysztofa Wętkowskiego, którzy jako moi najbliżsi współpracownicy wspierali mnie w posłudze prymasowskiej swoją wiedzą, dobrą radą i chętną pomocą.

Dziękuję również wszystkim kapłanom diecezjalnym i zakonnym, którzy tworzą prezbiterium Kościoła Gnieźnieńskiego. Wierność powołaniu kapłańskiemu, pasterska troska o powierzony lud i ofiarna służba wielu z Was były radością i umocnieniem mojego serca.

Słowa wdzięczności kieruję również do wszystkich sióstr i braci zakonnych, którzy poprzez realizację powołania na drodze rad ewangelicznych pokornie służą Kościołowi i budują Królestwo Boże na ziemi.

Wdzięczną pamięcią obejmuję wszystkich pracowników Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, Trybunału Metropolitalnego, Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego oraz wszystkich instytucji centralnych naszej archidiecezji. Bóg zapłać za Wasze zaangażowanie i poświęcenie!

Za wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi pragnę podziękować licznym katechetkom i katechetom świeckim, wychowawcom i nauczycielom, rodzinom, osobom w podeszłym wieku, młodzieży, chorym i cierpiącym oraz tym wszystkim, których dane mi było spotkać przy okazji wizytacji kanonicznych oraz pełnienia posługi słowa i sakramentów. Niech dobry Bóg hojnie Wam błogosławi i wynagradza Wasz trud!

Moją myślą i sercem obejmuję również naszych Braci Siostry rozsianych po całym świecie, którzy gromadzą się w strukturach Polskich Misji Katolickich, aby nie zatracić skarbu wiary świętej i miłości do Ojczyzny. Dziękuję wszystkim kapłanom, osobom życia konsekrowanego i świeckim, którzy niosą duchową i materialną pomoc naszym rodakom żyjącym poza granicami kraju.

Drodzy Bracia i Siostry!

Z woli Ojca Świętego Franciszka moim następcą na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i duchowym opiekunem Polonii będzie Ksiądz Biskup Wojciech Polak, dotychczasowy biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej i sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Nowy Prymas Polski studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, a święcenia kapłańskie przyjął w dniu 13 maja 1989 r. z rąk Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W latach 1989-1991 podjął posługę wikariusza w parafii farnej w Bydgoszczy i sekretarza rezydującego tam gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego Jana Nowaka, wikariusza biskupiego dla miasta Bydgoszczy. Studia z zakresu teologii moralnej uwieńczone doktoratem odbył w Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie. Po powrocie do Polski podjął wykłady z teologii moralnej w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, jednocześnie pełniąc tam funkcję prefekta, a od 1 sierpnia 1999 r. rektora. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go dnia 8 kwietnia 2003 r. biskupem pomocniczym Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ksiądz Polak przyjął sakrę biskupią 4 maja 2003 r. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie z rąk ówczesnego metropolity gnieźnieńskiego ks. abp. Henryka Muszyńskiego. Jako gnieźnieński biskup pomocniczy pełnił również funkcję Delegata Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. W 2011 roku został powołany na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Cieszymy się, że wyrokami Bożej Opatrzności Kościołem Gnieźnieńskim będzie kierował kapłan i biskup wywodzący się z tej archidiecezji. Ufamy, że doświadczenie zdobyte zwłaszcza na urzędzie sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski oraz w kontaktach z Polonią pomoże nowemu Prymasowi w podjęciu jego nowej misji oraz w przybliżaniu człowieka do człowieka i człowieka do Boga.

Już dziś zapraszam Was wszystkich, drodzy diecezjanie, do wzięcia udziału w ingresie nowego Biskupa Gniezna, który odbędzie się dnia 7 czerwca br. o godz. 12.00 w bazylice prymasowskiej. Niech nasz liczny udział i szczera modlitwa skierowana do dobrego Boga będą wyrazem naszego przywiązania do Kościoła, chrześcijańskich tradycji i wiary przodków.

Drodzy Braci i Siostry!

Raz jeszcze pragnę wyrazić moją serdeczną wdzięczność za współpracę i życzliwość, której tak wiele doświadczyłem na drodze mojego życia. Dobro, którego doznałem ze strony wielu z Was, ma wartość, której nie sposób przecenić, a przeżyte lata są znakiem szczególnej łaski Niebios, za którą nieustannie dziękuję Bogu bogatemu w miłosierdzie.

Polecam też Bożej Opatrzności osobę mojego następcy Primus Princeps w posłudze Kościołowi Gnieźnieńskiemu, Kościołowi, który jest w Polsce oraz Polonii.

Abp Józef Kowalczyk

Administrator Apostolski

Archidiecezji Gnieźnieńskiej

KURIA METROPOLITALNA Gniezno, dnia 20 maja 2014 r.

W GNIEŹNIE L.dz. 1400/2014/I

ScreenShot051