Biblia

Słowo Boga jest silne i ten, kto je przyjmuje, staje się zagrożeniem dla zła.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wyznała: „ Czasem, gdy czytam pewne rozprawy duchowe, w których doskonałość jest ukazana w świetle tysiącznych pęt, otoczona mnóstwem iluzji, mój biedny mały umysł bardzo się męczy. Zamykam więc uczoną księgę, która wywołuje mi zamęt w głowie i wysusza serce, a biorę Pismo Święte. Wtedy wszystko wydaje mi się jasne, jedno słowo otwiera przed moją duszą nieskończone horyzonty, a doskonałość wydaje się łatwa; widzę, że wystarczy uznać swoją nicość i jak dziecko powierzyć się ramionom Pana Boga’’. Święta Teresa z Lisieux zdała sobie z tego sprawę już jako dziecko, kiedy wydało jej się, że widzi dwa diabły, które uciekały, jak tylko ją zobaczyły. Może się wydać dziecinnym wyobrażeniem, wyraża jednak wielką prawdę: czysta dusza pokonuje zło.

Roman Brandstaetter wspomina wyjątkowy testament swojego dziadka: „ Będziesz Biblię nieustannie czytał – powiedział do mnie – będziesz ją kochał więcej niż rodziców… Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy się zestarzejesz, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi’’.

Pismo Święte – Biblia – to zbiór ksiąg Starego i Nowego Testamentu, uznanych przez Kościół za natchnione, stanowiący wraz z Tradycją, z uwagi na zawarte w nich objawienie Boże, jedyny depozyt wiary i jedyną jej regułę.

Jest to najstarsza drukowana książka świata. Po raz pierwszy została ona wydana drukiem około r. 1453 w Moguncji przez Jana Gutenberga, jako 1200-stronicowe dzieło. Od czasów Gutenberga Pismo Święte zostało przetłumaczone na blisko 1100 języków.

Św. Jan Paweł II napisał: „ Dwa zadania Papieża to: uczenie się od Boga poprzez czytanie Pism Bożych i wielokrotne ich rozważanie oraz nauczanie ludu. Niechaj jednak naucza tego, co sam nauczył się od Boga’’.

Pisał św. Hieronim: „ Ponieważ Ciało Pana jest prawdziwym pokarmem, a Krew Jego prawdziwym napojem, to wedle sensu duchowego, posiadamy na tym świecie jedyne dobro:

żywić się Jego Ciałem i poić się Jego Krwią, nie tylko w tajemnicy eucharystycznej, lecz także przez czytanie Pisma. Prawdziwym pokarmem i napojem, który czerpie się ze Słowa Bożego, to znajomość Chrystusa’’.

Ojciec Święty Benedykt XVI przypominał nam, że „ czytać Pismo Święte to znaczy rozmawiać z Bogiem’’, że (za św. Hieronimem) nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa’’, że „ Rzeczą pilną jest, by powstało nowe pokolenie apostołów Słowa Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych bronić Ewangelii w każdych okolicznościach’’. Biblia jest Pismem Świętym, ponieważ zawiera Słowo Boże. Bóg jest obecny w Biblii, ponieważ On jest jej Słowem: „Początek Ewangelii, którą jest Jezus Chrystus, Syn Boży” (Mk 1, 1). Biblia jest Słowem, które daje życie.

Nie można zrozumieć kultury polskiej bez znajomości Pisma Świętego. Każdy z nas na kartach Księgi znajduje odpowiedź na pytania nurtujące ludzi: kim jestem?, skąd się wziąłem?, dokąd zmierza moje życie?

Eugeniusz Łukaszewski