JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM!

Z MARYJĄ PRZYJMOWAĆ DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
I JAK NAJOBFICIEJ OWOCOWAĆ.

Rok 2017 był świętowaniem stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Tam Maryja prosiła dzieci, a przez nie i każdego z  nas:

Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata i zakończenie wojny… Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników?

W tych prośbach ukazała zatroskanie Pana Boga o los każdego człowieka, który niestety przez grzech skazuje się na wieczne potępienie. W różańcu mamy potężny środek, którym możemy pomagać sobie nawzajem w osiągnięciu nieba. Niech te rozważania pomogą nam w chętnym chwytaniu za różaniec. Niech będzie to nasza odpowiedź na prośbę Matki Bożej.

Chcemy przez nie również na nowo odkrywać Ducha Świętego w naszym życiu;chcemy z Nim na nowo się zaprzyjaźnić. Teksty Pisma Świętego, poprzedzające każdą część różańca, mają nam w tym pomóc. Zachętą do gorliwego odmawiania różańca niech będą również słowa św. Jana Pawła II, zaczerpnięte z listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae (nr 40): Różaniec jest modlitwą pokoju także ze względu na owoce miłości miłosiernej, jakie rodzi. Jeśli odmawia się go właściwie, jako modlitwę medytacyjną, to różaniec, pomagając spotkać się z Chrystusem w Jego misteriach, musi również ukazywać oblicze Chrystusa w braciach, zwłaszcza tych najbardziej cierpiących. Jakże można w «tajemnicach radosnych» wpatrywać się w misterium Dziecięcia narodzonego w Betlejem, nie odczuwając pragnienia, by przyjmować, bronić i promować życie, biorąc na siebie ciężar cierpienia dzieci we wszystkich zakątkach świata? Jak można w «tajemnicach światła» iść za Chrystusem Objawicielem, nie podejmując postanowienia, by dawać świadectwo Jego «błogosławieństwom» w codziennym życiu? I jak kontemplować Chrystusa obarczonego krzyżem i ukrzyżowanego, nie czując potrzeby stawania się Jego «Cyrenejczykiem» względem każdego brata przybitego cierpieniem czy zdruzgotanego rozpaczą? A wreszcie, jak można utkwić wzrok w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego i w Maryi ukoronowanej na Królową, nie czując pragnienia, by uczynić ten świat piękniejszym, bardziej sprawiedliwym, bliższym planom Bożym? Tak więc różaniec, kierując nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas również budowniczymi pokoju w świecie.

TAJEMNICE RADOSNE

Postępować w sposób godny powołania

Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (Ef 4, 1-6).

Modlitwa wstępna:
Duchu Święty! Ty jesteś światłem, którego potrzebuję, by rozpoznać zamiary, jakie Pan Bóg ma wobec mnie. Jesteś mi potrzebny, bym w ogóle zrozumiał, że Pan Bóg pragnie dla mnie największego dobra. Bądź ze mną w tajemnicach radosnych i w życiu Maryi ukazuj mi najlepszy sposób na życie.

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo! Zostałaś powołana na Matkę Syna Bożego. Było to dla Ciebie ogromnym zaskoczeniem, ale przyjęłaś to wezwanie i odpowiedziałaś na nie całym swoim życiem. Obym i ja, wsparty światłem Ducha Świętego, ciągle na nowo odczytywał powołanie, którym Pan Bóg mnie obdarza.

2. Nawiedzenie Elżbiety

Maryjo! Śpieszysz do swej krewnej. Przynagla Cię miłość, którą Pan Bóg zaszczepił w Twoim sercu. Nie zatrzymujesz jej dla siebie, ale chcesz podzielić się nią z innymi. Obym i ja, napełniony Duchem Świętym, umiał dostrzegać pokłady miłości, które Pan Bóg złożył w moim sercu i dzielił się nimi z drugim człowiekiem.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo! Rodzisz Syna Bożego, którego poczęłaś mocą Ducha Świętego. Duch Święty również daje Ci siły do znoszenia wszelkich trudności i odkrywania, że Twoje Dzieciątko to zapowiadany Mesjasz. Obym i ja, dzięki światłu Ducha Świętego, poznawał Jezusa i przyjmował Go jako swego Pana i Króla.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryjo! Posłuszna Prawu przynosisz swoje Dzieciątko do świątyni, by ofiarować je Bogu. Przez starca Symeona Duch Święty odsłania przed Tobą tajemnicę powołania, którym Bóg Cię obdarzył, i misji, jaką będzie miał do spełnienia Twój Syn. Obym i ja, dzięki światłu Bożemu, umiał rozpoznawać Boże zamysły wobec siebie i gorliwie je wypełniał.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Maryjo! Tak bardzo potrzebowałaś Bożego światła w poszukiwaniach swego Syna. Byłaś wytrwała i odnalazłaś Go, gdy siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Obym i ja, umiał korzystać z pomocy, jakiej udziela mi Duch Święty, i coraz lepiej rozumiał, co znaczy być chrześcijaninem.

Modlitwa końcowa:
Duchu Święty! Dziękuję Ci za Twoje światło i prowadzenie. Dziękuję za Twoje dary. Proszę Cię jeszcze o jedno: abym umiał z nich jak najlepiej korzystać.

Maryjo, moja Matko, bądź ze mną w każdy czas!