Duchu Święty

Modlitwa jest przede wszystkim owocem Ducha Świętego: to Duch Święty modli się w nas i pomaga w modlitwie.

Rene Voillaume

Nie wystarczy polanie głowy wodą święconą i modlitwa Kościoła? Chrześcijaninem jest się nie tylko przez posiadanie metryki chrztu. Naiwny byłby rolnik, który by wsiał ziarno w glebę i wyjechał, nie troszcząc się o zasiew. Gdyby w porę nie wyszedł na pole, żeby wyrwać chwasty, oczyścić glebę z kamieni, gdyby we właściwym czasie nie zebrał plonów, nie zaorał i przygotował ziemi, jego zasiew zostałby zniszczony. Pole zarosłoby chwastami, a zboże nie dałoby oczekiwanych plonów.

Chrzest święty jest zasiewem ziarna Bożego w człowieku. Trzeba się ciągle o nie troszczyć, aby mogło wydać dobry plon. Opiekunem ludzkiego życia, troskliwym Gospodarzem naszych serc, hojnym Siewcą łask Bożych i darów jest Duch Święty. Bez Niego zasługi Jezusa Chrystusa byłyby zamknięte w skarbcu. Przez Ducha Świętego mamy dostęp do łask Bożych i darów, które dla ludzi wysłużył w swej miłości Jezus Chrystus.

Apostołowie, nawet po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa, pozostali w zamknięciu, ukryci przed zagrażającym im światem. Bogactwo nauki Jezusowej, którą przechowywali w swych sercach, było niedostępne dla innych. Strach zamknął im usta. Dopiero zstąpienie Ducha Świętego sprawiło, że wszyscy mogli dowiedzieć się prawdy. Ich kazania, przemówienia i cuda, które czynili, otwierały przed słuchaczami nowe horyzonty życia. Wielu zaczęło inaczej myśleć i inaczej żyć. Przy każdej przemianie serc, przy każdym wzroście nowego człowieka nawróconego do Boga, obecny był Duch Uświęciciel. Ten, który unosił się nad wodami przy stworzeniu świata i wprowadził ład w dzieło stworzenia. Ten Duch, przez którego przemawiali patriarchowie, prorocy i nauczyciele. Duch, z którego Maryja poczęła Syna Bożego i który Ją prowadził przez całe życie pełne świętości.

Duch, zstępujący na Jezusa przy chrzcie w rzece Jordan i na apostołów zebranych w Wieczerniku, napełnia także i ożywia Kościół. Sprawia, że przez całe wieki pozostaje on świętym, przeprowadzając kolejne pokolenia wiernych przez zakręty historii. Głosi świętą naukę Boga i wychowuje nowe zastępy świętych. Dzięki Duchowi Świętemu ludzie mogą stawać się świętymi, odrzucając grzech i przyjmując nowe życie Boże.

Do Tego, który ogarnia nas swoją mocą, abyśmy umieli trwać myślą przy Bogu i oddawać cześć Najświętszej Maryi Pannie – Jego Oblubienicy, wołamy: zmiłuj się nad nami! Przybądź, oświeć nas, zstąp na nas i uczyń z nas narzędzia uświęcania innych.

ks. Andrzej Zwoliński

HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, Boża Gołębico –
Ze słonecznego Nieba
Racz zstąpić na nas błogą błyskawicą
I Duszom naszym użycz krzepiącego Chleba.

Duchu Święty, Gołębico Boża –
Skupione
z Bożego Przestworza,
Z Powietrza, z Ziemi i z Ognia, i z Wody,
W łagodny gołębicy lot,
Niech na nas spłyną Dary Twoich Łask
Miłością, jako oczu macierzyńskich blask.
Szczęściem niebiańskiej pogody,
A nie jako z burzy grzmot.

Na świat i ziemię naszą, pełną Złości,
Racz zesłać Dar Mądrości.
Niechaj w swych sercach wiemy,
Jakie są Prawda i Żywot i Droga
Do Boga.

Darem Rozumu nas oświeć łaskawie,
Byśmy umieli stanowić w każdej sprawie:
W sądzie, w urzędzie, w szkole, w sklepie, w warsztacie, na roli –
Dóbr swej Ojczyzny roztropni włodarze,
Rozum daj w darze
Na rozproszenie swawoli.

O Dar błagamy Rady,
Naród śmiertelnie blady,
Jeśliż przed grozą staniem.
Dla Dusz Zwycięstwa

O Dar prosimy Męstwa,
Bo oto męstwo nasze manowcami chodzi:
Człowiek w człowieka i brat w brata godzi.

Darem Umiejętności racz wzmocnić rękę naszą:
Niechaj szczęśliwie prowadzi nam pług,
Niechaj opuszcza umiejętnie młot,
Niechaj steruje przez morza-bezdroża,
Gdzie burze jej nie przestraszą,
Bo Gwiazda wszak wznijdzie Boża –
Niech od powietrza należny weźmie dług:
Ptaków spokojny lot.

O Duchu Święty, Darem Pobożności
Niech nam się każda ścieżka spaczona wyprości,

A Dar Bojaźni Bożej
Złości, nieszczęściom, krzywdom kres położy.
Duchu Święty, Boża Gołębico,
Ze słonecznego Nieba
Racz nas oświecić słodką błyskawicą
I Duszom naszym racz użyczyć Chleba.

Duchu Święty, Gołębico Boża –
Skupione:
Z Bożego Przestworza,
Z Powietrza, z Ziemi i z Ognia, i z Wody
W łagodny gołębicy lot
Niech spłyną na nas Dary Twoich Łask
Miłością, jako oczu macierzyńskich blask,
Nie zaś jak z burzy grzmot
Na nas i na ziemskie narody.
Modlitwą jasną,
Modlitwą żarliwą,
Słowem drgającym
Śpiewajmy
Aż do wyproszenia Łask

HYMN DO ŚWIĘTEGO DUCHA.

Józef Ruffer (1878-1940)